1,2 dikloretan (EDC)

Publisert av Miljødirektoratet

EDC er et klororganisk stoff. Det er lite biologisk nedbrytbart i miljøet, men oppkonsentreres ikke i organismer. EDC er giftig og kan forårsake kreft. I Norge er det bare en utslippskilde av betydning. Utslippene vurderes som relativt små.

Lite sannsynlighet for oppkonsentrering i organismer

EDC er et flyktig stoff, og mesteparten av utslippet skjer derfor til luft. En liten del av utslippet går til vann. Sannsynligheten for oppkonsentrering av stoffet i organismer og næringskjeden er liten.

EDC har alvorlige helse og miljøeffekter

EDC kan forårsake kreft. I tillegg er stoffet farlig ved svelging og gir irritasjon i øynene, luftveiene og huden.

Små utslipp fra VCM-produksjon

Utslippet av EDC i Norge er relativt lite og skyldes utslipp fra PVC-produksjon. I perioden 1995 - 2013 ble utslippene redusert med 46 prosent. 

EDC er et mellomprodukt ved produksjon av VCM (vinylklorid monomer). VCM er "byggesteinen" i PVC-plast. Før ble stoffet også brukt til avfetting av metaller og som drivstofftilsetning, men denne bruken har opphørt i Norge.

Utslippene har gått ned siden 1995

VCM-produksjonen på Rafnes er den eneste kjente kilden av betydning til utslipp av EDC i Norge. I 2013 var utslippene høyere enn de har vært de senere årene. Utslippene, som i hovedsak er diffuse utslipp fra ventiler og flenser i fabrikkanlegget, måles to ganger i året. Usikkerheten ved målinger og målemetoder av denne typen er forholdsvis stor. Forbedrede arbeidsoperasjoner og tekniske forbedringer har ført til at utslippene har gått ned etter 1995. 

EDC kan også dannes i forbrenningsprosesser sammen med andre klororganiske forbindelser, når klor er tilstede. Avfallsforbrenning kan derfor være kilde til utslipp av EDC. Miljødirektoratet anslår at utslipp fra denne typen kilder er av mindre betydning.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Tekniske forbedringer og bedre arbeidsoperasjoner

EDC er oppført på myndighetens prioritetsliste. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av EDC i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

Tiltak i Norge

  • Tiltak for å redusere utslippene av EDC gjøres gjennom å forbedre arbeidsoperasjoner og gjennom tekniske forbedringer. Dagens pakningsbruk i VCM-anlegget anses som best mulig ut fra dagens kunnskap.
  • Best Available Techniques Reference Document (BREF) on Large Volume Organic Chemicals (LVOC) fra 2003 (jfr. IED-direktivet), omfatter produksjon av VCM. Dokumentets anbefalinger er lagt til grunn for kravene i bedriftens utslippstillatelse fra Miljødirektoratet.

Internasjonalt samarbeid

  • EDC har streng helseklassifisering. Siden stoffet er giftig og kreftfremkallende, er det forbudt å omsette stoffet til privatpersoner.
  • I REACH-regelverket er EDC identifisert som et stoff av stor bekymring (SVHC) og står på EUs kandidatliste, siden stoffet er kreftfremkallende. EDC er i tillegg ført opp på EUs liste over stoffer med krav til godkjenning. Det er ikke tillatt å bruke stoffene på denne lista hvis ikke EU har godkjent bruksområdet.
  • Stoffet er regulert gjennom EU/EØS regelverk med hensyn til eksport og import av farlige kjemikalier og utslippskrav til industri.
  • Stoffet omfattes av Nordsjødeklarasjonene og VOC-avtalen.