Dodekylfenol og Tri-Tert-Butylfenol (TTB-fenol)

Publisert av Miljødirektoratet

Dodekylfenol og TTB-fenol finnes hovedsakelig som tilsetningsstoff i brensel og motoroljer, men kan også finnes i produkter som maling og lakk. 

Lite informasjon om forekomst av stoffene i Norge

Vi har relativt lite kunnskap om forekomst av dodekylfenol og TTB-fenol i miljøet i Norge, men vi vet at stoffene kan spres til vann og sedimenter når de slippes ut fra kommunalt avløp. De kan også spres til jord når slam fra renseanlegg brukes til jordforbedring.

Flere typer effekter, blant annet hormonforstyrrende

Alkylfenoler er en gruppe stoffer som er mistenkt å være hormonsforstyrrende i miljøet. 

Dodekylfenol

Dodekylfenol er lite nedbrytbart, bioakkumulerende og giftig for vannlevende organismer.

2,4,6,tri-tert-butylfenol

2,4,6,tri-tert-butylfenol er lite nedbrytbart, bioakkumulerende og giftig for vannlevende organismer.

Motorolje viktig utslippskilde av dodekylfenol

Utslipp av dodekylfenol i Norge skyldes hovedsakelig uriktig avfallsbehandling av importerte motoroljer. Motorolje som ender opp i kommunalt avløp fører til utslipp av dodekylfenol til vann og slam som igjen spres til jord. Import av motoroljer har økt de siste årene, noe som gir økte muligheter for utslipp.

Utslippene av dodekylfenol har økt jevnt siden de ble beregnet første gang. Det er knyttet svært stor usikkerhet til disse tallene.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

 

Mindre bruk av TTB-fenol

Den registrerte bruken av TTB-fenol i Norge har sunket jevnt de siste årene. Det er store usikkerheter knyttet til innhold av TTB-fenol i importerte produkter og i hvilken grad dette fører til utslipp.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Oppført på prioritetslisten

Dodekylfenol og TTB-fenol er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av disse stoffene i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. For å sikre at utslippene ikke øker framover, er det viktig å føre tilsyn med at gjeldene krav og reguleringer overholdes.

TTB-butylfenol er også oppført på OSPARs liste over Chemicals for Priority Action.