Dodekylfenol og Tri-Tert-Butylfenol

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Vi har relativt lite kunnskap om forekomst av dodekylfenol og TTB-fenol i miljøet i Norge, men vi vet at stoffene kan spres til vann, jord og sedimenter. Disse stoffene finnes ofte som tilsetningsstoff i brensel og motoroljer.

Motorolje er viktig utslippskilde av dodekylfenol

Utslipp av dodekylfenol i Norge skyldes hovedsakelig uriktig avfallsbehandling av importerte motoroljer. Motorolje som ender opp i kommunalt avløp, fører til utslipp av dodekylfenol til vann og slam som igjen spres til jord.

Import av motoroljer har økt de siste årene, og det gir økt risiko for utslipp.

Utslippene av dodekylfenol har økt jevnt siden de ble beregnet første gang. Det er knyttet svært stor usikkerhet til tallene.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Mindre bruk av TTB-fenol

Den registrerte bruken av TTB-fenol i Norge har sunket jevnt de siste årene. Det er store usikkerheter knyttet til innhold av TTB-fenol i importerte produkter og i hvilken grad det fører til utslipp.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Trenger mer kunnskap om dodekylfenol og TTB-fenol i miljøet

I dag har vi relativt lite kunnskap om forekomst av dodekylfenol og TTB-fenol i miljøet i Norge. Men vi vet at dodekylfenol kan spres til vann, avløpsanlegg og sedimenter når de slippes ut fra kommunalt avløp. De kan også spres til jord når slam fra renseanlegg brukes til jordforbedring.

Én studie fant dodekylfenol i alle ledd av næringskjeden i Mjøsa. Resultatene antyder at stoffet kan fraktes oppover i næringskjeden, selv om vi ikke kan anslå graden av opphoping.

Mistenkt å være hormonforstyrrende

Dodekylfenol er miljøskadelig og meget giftig og har langtidsvirkning på vannlevende organismer. Dodekylfenol kan i tillegg skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.

TTB-fenol kan skade lever ved gjentatt eksponering, er skadelig ved svelging og kan utløse allergisk reaksjon i huden.

Stoffet er giftig for liv i vann.

Dodekylfenol og TTB-fenol er brytes sakte ned i miljøet og giftige. TTB-fenol er vist å hope seg opp i levende organismer, men for dodekylfenol er resultatene ikke like sikre.

Dodekylfenol og TTB-fenol tilhører gruppen alkylfenoler. Flere av medlemmene i denne gruppen, som nonyl og oktylfenol, er hormonforstyrrende i miljøet.

Dodekylfenol og TTB-fenol er oppført på prioritetslisten

Norge har felles kjemikalieregelverk med EU, og i tillegg noen nasjonale forbud.

Dodekylfenol og TTB-fenol ble oppført på myndighetenes prioritetsliste i 2007. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av stoffet i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

Stoffevaluering under REACH pågår for TTB-butylfenol, og i 2019 skal dodekylfenol gjennomgås. Hensikten er å identifisere om det er nødvendig med ytterligere informasjon for å belyse risikoen ved stoffene og å vurdere om det er behov for tiltak.

TTB-fenol er også oppført på OSPARs liste over Chemicals for Priority Action.