Bly

Publisert av Miljødirektoratet

Bly er et giftig tungmetall med akutte og kroniske helse- og miljøeffekter. Både langtransporterte tilførsler av bly og utslippene i Norge har blitt redusert de siste tiårene. Dette skyldes særlig overgang til bruk av blyfri bensin.

Konsentrasjonene av bly i miljøet reduseres

Langtransporterte forurensninger bidrar med tilførsler av bly til norsk natur. Både menneskeskapte utslipp og utslipp fra naturlige kilder bidrar. I 2012 var nedfallet av atmosfærisk langtransport av bly omtrent like stort som utslippene fra norsk industri og olje- og gassvirksomhet til sammen. Mengdene er vesentlig mindre enn for 30 år siden, og er redusert med ca. 30 prosent siden 2010 (kilde: NILU/EMEP).

Landsomfattende undersøkelser av bly i moseviser at nedfallet av bly ble redusert med 90 prosent fra 1977 til 2010. Nye tall kommer i 2016.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

 

Bly i sedimenter

Sedimenter i innsjøer viser forhøyede nivåer i lag som er avsatt etter starten på den industrielle tiden. Mindre tilførsler fra andre land og lokale kilder har bidratt til å redusere nivåene i overflatesedimentene fra 1980 - 1990 årene.

Forhøyede nivåer av bly er registrert i sedimentene i flere fjorder. Både i Sørfjorden, Høyanger og Harstad advarer Mattilsynet mot en del sjømat, blant annet på grunn av høye blynivåer. De høye blynivåene i fjordene skyldes tidligere tiders lokale industriutslipp.

Bly har mange alvorlige effekter

Bly er akutt giftig for vannlevende organismer og pattedyr. Bly gir også kroniske giftvirkninger hos mange organismer, selv i små konsentrasjoner. Kronisk blyforgiftning kan ha nevrotoksiske og immunologiske virkninger og gi skader på det bloddannende systemet hos varmblodige dyr.

Blyforbindelser kan gi fosterskader og mulig fare for redusert forplantningsevne. Man har også forsket mye på barns eksponering for bly i lave konsentrasjoner og mistenker at blyeksponering kan påvirke barns intellektuelle utvikling.

Bly bioakkumuleres i fisk og pattedyr. Opptak av bly skjer ofte sakte og under langvarig kronisk eksponering. Utskillelse av bly fra organismer skjer langsomt.

Mennesker eksponeres for bly først og fremst gjennom forurenset lufta vi puster inn og maten vi spiser. 

Når blyhagl brukes til jakt risikerer vi at gjenværende hagl i naturen forgifter fugler som får i seg haglene sammen med småstein og grus når de spiser. Rovdyr eller åtseletere kan få i seg blyhagl hvis de spiser dyr som er skadeskutt eller drept med blyammunisjon. En annen bekymring er at bly fra ammunisjon kan spre seg i kjøtt og overføres til mennesker når vi spiser det.

Utslippene sterkt redusert siden 1980-årene

Utslippene av bly i Norge i dag er små. Utslippene fra samferdselssektoren har blitt sterkt redusert siden 1980-årene. Det skyldes i stor grad overgang til blyfattig og senere helt blyfri bensin. Ulike tiltak har også medført store reduksjoner i utslippene fra produkter som blyhagl, maling, lakk og fiskeredskaper. Utslippene fra industrien har også gått ned.

I perioden 1995 - 2013 ble utslippene redusert med nesten 90 prosent.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

 

Bly finnes i forurenset sjøbunn og forurenset grunn og kan lekke ut til omgivelsene. I tillegg til utslippene som inngår i figuren over anslår Miljødirektoratet at det i 2013 ble frigitt i størrelsesorden 10 tonn bly fra forurenset grunn og ca. 8 tonn fra forurenset sjøbunn. Kartlegging og opprydding av de mest forurensede områdene er igangsatt. Beregninger av hvor mye bly som er håndtert ved mudring/tildekking av forurenset sjøbunn de siste årene, og som derfor ikke lenger utgjør en kilde til alvorlige forurensningsproblemer, kan du lese mer om her

Ammunisjon største utslippskilde i 2013

Utslipp av bly fra produkter som ammunisjon, maling og fiskeredskap, sto for 66 prosent av de totalt utslippene av bly i 2013.

Blyhagl ble forbudt i Norge fra 2005, og dette har medført at utslippene fra blyhagl har vært lave over flere år. Stortinget vedtok i februar 2015 å oppheve det generelle forbudet mot blyhagl, og det er nå tillatt å bruke blyhagl til jakt på angitte arter som ikke hovedsakelig hører hjemme i våtmarksområder.

Blyhagl til jakt på gjess i innmark er også tillatt. Bruk av blyhagl på skytebaner er derimot forbudt.

Oppmykningen av regelverket har åpnet for import av blyhagl, og i 2015 ble det importert nesten 40 tonn blyhagl. Utslipp av bly fra annen ammunisjon er halvert siden 2010, men disse utslippene representerte likevel ca. 40 prosent av utslippene av bly i 2013.

Blåsesand var den nest største utslippskilden i 2013. Utslipp fra industrien er vesentlig redusert siden 2010 og utgjorde ca. 5 prosent av det totale utslippet. De største utslippsreduksjonene er fra mineralindustri og kjemisk industri.

64 prosent av blyutslippet i 2013 havnet i jordsmonnet. Dette henger sammen med at de største utslippene fortsatt kommer fra blyammunisjon som blir liggende i jorda etter bruk.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

 

De største blymengdene finner vi i blybatterier og blyakkumulatorer. Brukte blybatterier og blyakkumulatorer samles inn og behandles som farlig avfall. Disse produktene fører derfor ikke til vesentlige utslipp til miljøet. Andre store bruksområder er metalliske produkter, kabler og seilbåtkjøler. Bly kan i tillegg finnes i andre typer importerte produkter. Faren for utslipp til miljøet vil oftest være størst når produktene kastes.

Mange tiltak er gjennomført

Bly er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av bly i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. En rekke tiltak gjør at utslippene av har blitt kraftig redusert siden 1995.

Transport av bly med luftstrømmer over landegrensene er betydelig. Internasjonalt arbeid er derfor viktig for å få redusert blyutslippene i andre land.

Tiltak i Norge

 • Utfasing av blyholdig bensin har gjort at utslippene fra transportsektoren nå nesten er borte.
 • Utslipp fra industrien er redusert gjennom strengere krav til innføring av rensetiltak eller andre prosessforbedringer i konsesjoner.
 • Opprydding i forurenset sjøbunn er et viktig tiltak for å hindre spredning av miljøgifter som har hopet seg opp på sjøbunnen over lang tid. 
 • Produktforskriften forbyr bruk av blyhagl på skytebaner.
 • Bruk av blyhagl til jakt er regulert i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Det er tillatt å bruke blyhagl til jakt på arter som er angitt i forskriften og som er vurdert å ikke hovedsakelig oppholde seg i våtmarksområder. Det er også tillatt å bruke blyhagl til jakt på gjess som oppholder seg på innmark. Utover dette er bruk av blyhagl til jakt forbudt. 
 • Bly ble forbudt i EE-produkter i 2006. 
 • Gjennom krav i avfallsforskriften har også utslipp fra blybatterier blitt redusert som resultat av en velfungerende innsamlingsordning.
 • Tilsyn og kontroll av de utslippskravene og reguleringene som gjelder er viktige tiltak for å sikre at utslippene forblir lave.

Internasjonalt samarbeid

 • Tiltak internasjonalt er viktig for å redusere den langtransporterte blytilførselen til Norge. Bly omfattes av protokollen for tungmetaller under ECE-langtransportkonvensjonen. ECE-protokollen medfører både krav om utslippsreduksjoner og bruk av best tilgjengelig teknikk (BAT).
 • Et forbud mot bly i smykker er vedtatt av EU. Det er også vedtatt et forbud mot bly i forbrukerprodukter som barn kan putte i munnen. Begge disse to forbudene er gjennomført i norsk regelverk. Både i Norge og i EU er det (med noen unntak) forbudt å bruke blyholdig maling.
 • I EU arbeides det med å identifisere stoffer som gir stor grunn til bekymring for helse og/eller miljø. Slike stoffer kommer inn på kandidatlista. Mange blyforbindelser er ført opp på denne listen. Stoffer på kandidatlista kan senere bli foreslått omfattet av krav om godkjenning eller restriksjoner under REACH.
 • En del blyforbindelser (for eksempel blykromater) er også ført opp på lista over stoffer som omfattes av krav om godkjenning under REACH. Disse stoffene er det ikke tillatt å bruke hvis man ikke har fått innvilget godkjenning av EU. Det er også foreslått å føre opp enda flere blyforbindelser på listen over stoffer som omfattes av krav til godkjenning.