Kjemikalieregelverket REACH

Publisert av Miljødirektoratet

EUs kjemikalieregelverk REACH er et stort regelverk som omfatter kjemiske stoffer – alene eller i blanding eller i faste produkter. Regelverket gjelder både for de som lager, importerer, selger og bruker stoffene.

REACH i Norge

Regelverket er implementert i Norge gjennom REACH-forskriften og Miljødirektoratet er den ansvarlige myndigheten i Norge. Norske virksomheter omfattes av kravene i dette regelverket på lik linje med landene i EU.

Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med å regulere de farligste stoffene under REACH og har deltakere i mange REACH-ekspertgrupper og -komiteer.

Hva innebærer kjemikalieregelverket REACH?

Et viktig mål med REACH er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og for miljøet. Kravene i regelverket vil føre til at informasjon om kjemiske stoffers helse- og miljøskadelige egenskaper blir lett tilgjengelig for myndighetene og publikum.

Et viktig poeng er at det er industrien selv som har ansvaret for å dokumentere egenskapene til stoffene og vise hvordan disse kan håndteres på en trygg måte for helse og miljø. En annen viktig hensikt med dette regelverket er at antall forsøk med virveldyr skal reduseres.

Med REACH pålegges industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetting av stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper. Av disse stoffene vil de som er i omfattende bruk og medfører fare for eksponering av mennesker og miljø underlegges krav om godkjenning.

Stoffer med uakseptabel risiko for mennesker og/eller miljø er helt eller delvis forbudt å omsette og bruke.

REACH består av flere deler:

Registrering (Registration)

Virksomheter som produserer eller importerer kjemiske stoffer, enten rene stoffer eller stoffer i stoffblandinger, skal registrere stoffene til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA), dersom mengdene det er snakk om er ett tonn eller mer per år. Ved registrering må virksomhetene levere informasjon om egenskapene til de kjemiske stoffene og hvordan de kan brukes på en helse- og miljømessig trygg måte. Informasjonen vil være offentlig tilgjengelig.

Registreringen skal inneholde informasjon om:

  • stoffenes egenskaper (datakrav gitt i regelverket)
  • stoffenes klassifisering og merking (for eksempel kreftfremkallende eller miljøfarlige med langtidsvirkninger)
  • kjemisk sikkerhetsvurderingsrapport (for mengder fra og med 10 tonn per år, inkluderer risikovurdering med hensyn til arbeidstakere, forbrukere, mennesker eksponert indirekte via miljøet og det ytre miljøet)
  • forslag til ytterligere testing på virveldyr

Hvis flere registrerer det samme stoffet, skal industrien som hovedregel samarbeide om å registrere stoffet hos ECHA. Industrien skal betale et gebyr til ECHA når stoffene registreres.

Vurdering (Evaluation)

Etter at industrien har registrert et stoff kan informasjonen og dataene i registreringen bli etterprøvd av myndighetene. Vurdering omfatter tre ulike prosesser:

  • fullstendighetssjekk - vurdering av om datakravene er fulgt (gjelder for enkeltregistranter)
  • vurdering av foreslåtte tester på virveldyr (gjelder for enkeltregistranter)
  • stoffevaluering – for å avklare mulig risiko for helse eller miljø (gjelder som hovedregel for alle registranter av et stoff)

Fullstendighetssjekk og stoffevaluering kan resultere i vedtak om at industrien må oppdatere og forbedre sine registreringsdokumenter.

A'en i REACH - myndighetens regulering av de farligste stoffene (Authorization and restriction)

Forslag til regulering av de farligste stoffene kan utarbeides av nasjonale myndigheter. Dette er ressurskrevende arbeid som har stor effekt, siden vedtatte reguleringer gjelder i hele Europa.

I REACH er regulerte stoffer fordelt på følgende lister:

  • Kandidatlista: Omfatter stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer). Industrien har informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetting av kjemikalier og faste produkter (for eksempel tekstiler og møbler) med stoffer på denne lista.
  • Stoffer underlagt krav om godkjenning (REACH Vedlegg XIV): Omfatter stoffer fra kandidatlista som er i omfattende bruk og som medfører fare for eksponering av mennesker og miljø. De som ønsker å bruke et stoff på denne lista må søke ECHA om godkjenning og dokumentere behovet (for eksempel mangel på alternativer). Denne ordningen vil bidra til at farlige stoffer etter hvert erstattes av mindre skadelige stoffer eller alternative teknologier, når det er økonomisk og/eller teknisk mulig.
  • Begrensningslista (REACH vedlegg XVII): Omfatter stoffer med uakseptabel risiko for mennesker og/eller miljø og er derfor helt eller delvis forbudt å omsette og bruke. Denne type regulering kan også omfatte import av stoffer i faste produkter og man kan ikke søke om godkjenning.

Les mer hos Miljødirektoratet.no om:

Krav om sikkerhetsdatablad

De som selger visse stoffer og stoffblandinger skal gi mottakeren et sikkerhetsdatablad. Et sikkerhetsdatablad skal inneholde informasjon om farlige egenskaper ved et kjemikalie og anbefalte vernetiltak. I Norge skal sikkerhetsdatabladet være skrevet på norsk og det skal leveres kostnadsfritt, i papirform eller elektronisk.

Sikkerhetsdatablader for de farligste stoffene som er registrert hos ECHA, i mengder på 10 tonn eller mer, skal inneholde en rettledning om hvordan brukeren skal handtere stoffet forsvarlig for alle aktuelle bruksområder (såkalte eksponeringsscenarioer). 

Ønsker du nyheter om REACH per e-post?

Få tilsendt nyheter om det europeiske kjemikalieregelverket REACH ved å abonnere på nyhetsmeldinger om REACH.