Klassifisering og merking av farlige kjemikalier

Publisert av Miljødirektoratet

Noen kjemiske stoffer og stoffblandinger har helse-, miljø-, brann- eller eksplosjonsfarlige egenskaper. For å beskytte miljøet og menneskers helse må disse klassifiseres, emballeres og merkes forsvarlig før de kan omsettes.

Merking er viktig informasjon

Manglende kunnskap om iboende egenskaper for kjemikalier kan utgjøre en risiko for helse og miljø.

Hensikten med klassifisering og merking er å identifisere farlige egenskaper og kommunisere disse. Dette blir gjort gjennom ulike advarsler sammen med informasjon om sikkerhetstiltak, for å sikre at de som håndterer kjemikaliene får den informasjonen som er nødvendig for tilstrekkelig beskyttelse.

Maling, lim, rengjøringsmidler og bilpleiemidler er eksempler på vanlige forbrukerprodukter som omfattes av regelverket om klassifisering og merking.

Klassifisering - vurdering av farlige egenskaper

Klassifisering innebærer å vurdere kjemikaliets helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfarlige egenskaper. Med utgangspunkt i denne vurderingen, plasseres kjemikaliet i gitte grupper (fareklasser).

En del stoffer er vurdert av myndighetene, og har fått en felles klassifisering i EU/EØS. Disse stoffene er oppført på en egen liste i regelverket. Klassifiseringen er bindene og skal benyttes. Andre stoffer må leverandørene selv klassifisere.

Klassifisering og merking grunnlag for sikker bruk

Klassifiseringen bestemmer hvilke faresymboler og advarselssetninger som skal på emballasjens etikett (merkingen). Merkingen sikrer at de som bruker kjemikaliene kan ta nødvendige forholdsregler for å ivareta egen og andres sikkerhet og beskyttelse av miljøet.

Klassifiseringen medfører også krav til emballasje og begrensninger ved bruk. Enkelte typer farlige kjemikalier skal ha emballasje med barnesikret lukning og/eller følbar advarselsmerking for blinde og svaksynte. De farligste kjemikaliene skal normalt ikke omsettes til forbrukere.

I tillegg til faremerking skal yrkesmessige brukere ha mer detaljert informasjon via sikkerhetsdatablader. Siden fareklassifisering er basert på iboende egenskaper, og ikke risikovurdering, skal brukerne av kjemikaliene informeres uavhengig av bruksområde. Fareklassifisering og kommunikasjon via etikett og sikkerhetsdatablad er viktige verktøy for risikohåndtering og minimering av risiko. 

Konsekvenser for andre regelverk

En fareklassifisering vil kunne medføre krav i andre regelverk også. Eksempler er regulering av forbrukerprodukter, farlig avfall, kosmetikk, plantevernmidler, biocider og vaskemidler.

Faremerking er også viktig for hvordan kjemikalier håndteres i arbeidsmiljø, under miljømerkeordninger og i arbeidet med å forebygge storulykker.

Klassifisering spiller også en nøkkelrolle i kjemikalieregelverket REACH. Klassifiseringen skal inkluderes i REACH registreringene fra industrien. Klassifisering av et stoff som kreftfremkallende, arvestoffskadelig eller reproduksjonsskadelig (CMR) medfører at stoffet føres opp på kandidatlista under REACH, som igjen kan utløse behov og også identifisere behov for forbud eller krav om søknad om godkjenning for bruk. 

Ny felles global klassifisering og merking

Et felles globalt harmonisert system for klassifisering og merking ble vedtatt av FN i 2003. Dette medfører at vi får felles faresymboler og advarselssetninger i hele verden for kjemikalienes fysisk-kjemiske-, helsefarlige- og miljøfarlige egenskaper. I EU heter regelverket CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures).

I Norge er dette gjennomført i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Har du spørsmål om klassifisering og merking?

Vi har en e-postadresse for henvendelser om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Du kan kontakte clpreach@miljodir.no så vil vi svare deg.

Ønsker du nyheter om CLP per e-post?

Få tilsendt nyheter om det europeiske kjemikalieregelverket REACH og EUs nye forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) ved å abonnere på nyhetsmeldinger om REACH og CLP eller nyhetsvarsling fra Miljødirektoratet.