Kjemikalielister

Publisert av Miljødirektoratet Read in English

På det norske markedet finnes det mellom 8 000-10 000 forskjellige kjemiske stoffer. Farlige stoffer reguleres i ulike kjemikalieregelverk, som omfatter flere lister med stoffer.

Dersom et stoff finnes på en eller flere av disse listene kan det medføre plikt om informasjon, krav til godkjenning før bruk, utfasing eller substitusjon. Stoffet kan også være forbudt å bruke, eller det kan være begrensninger for bruk på noen bruksområder. I noen tilfeller innebærer oppføring på en liste at arbeid er i gang for å regulere stoffet.

Den norske prioritetslisten

Det er et nasjonalt mål at utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø skal reduseres kontinuerlig, med intensjon om å stanse utslippene innen 2020. Det er utarbeidet en liste (prioritetslisten) over stoffer eller stoffgrupper som omfattes av dette målet.

Prioritetslisten inneholder i dag over 30 stoffer og stoffgrupper, til sammen ca. 360 enkeltstoffer. Du finner CAS-nummer for enkeltstoffene i Kjemikaliesøk.

Et stoff eller en stoffgruppe tas inn på prioritetslisten når de fyller visse kriterier knyttet til alvorlige egenskaper. Dette gjelder stoffer som er lite nedbrytbare, som hoper seg opp i levende organismer og som har alvorlige langtidsvirkninger for helse, eller er svært giftige for miljøet.

Database med fareklassifisering

EUs regelverk om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) inneholder en liste over alle stoffer som er klassifisert av myndighetene (vedlegg VI til CLP).

Klassifiseringen for stoffene på listen er lagt inn i en database C&L Inventory hos det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). I tillegg inneholder databasen fareklassifiseringer, såkalte selvklassifiseringer, av stoffer som industrien har meldt inn til ECHA. Selvklassifiseringene er ikke bindende, og et stoff kan av ulike årsaker ha ulike selvklassifiseringer.

Lister i kjemikalieregelverket REACH

I EUs kjemikalieregelverk REACH er regulerte stoffer fordelt på følgende lister:

Kandidatlista: Omfatter stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer). Industrien har informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetting av kjemikalier og faste produkter (for eksempel tekstiler og møbler) med stoffer på denne lista.

Stoffer underlagt krav om godkjenning (REACH Vedlegg XIV): Omfatter stoffer fra kandidatlista som er i omfattende bruk og som medfører fare for eksponering av mennesker og miljø. De som ønsker å bruke et stoff på denne lista må søke ECHA om godkjenning og dokumentere behovet (for eksempel mangel på alternativer). Denne ordningen vil bidra til at farlige stoffer etter hvert erstattes av mindre skadelige stoffer eller alternative teknologier, når det er økonomisk og/eller teknisk mulig.

Begrensningslista (REACH vedlegg XVII): Omfatter stoffer med uakseptabel risiko for mennesker og/eller miljø og er derfor helt eller delvis forbudt å omsette og bruke. Kan også omfatte import av stoffer i faste produkter og man kan ikke søke om godkjenning.

Lister i andre kjemikalieregelverk

Mange stoffer er også regulert under andre regelverk, for eksempel biocider, stoffer i leketøy, vaskemidler og elektriske- og elektroniske produkter.

Bruk Kjemikaliesøk for å få informasjon om hvordan stoffer er regulert under REACH og andre regelverk.