Forurenset sjøbunn

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Sjøbunnen i mange norske havne- og fjordområder er sterkt forurenset på grunn av utslipp av miljøgifter. Dette preger livet i fjorden, noen steder så mye at det også kan være helseskadelig å spise fisk og skalldyr herfra.

Forurenset sjøbunn er et utbredt problem

Sediment

Sedimenter er løsmasser på sjøbunnen som består av for eksempel sand, leire eller grus i tillegg til større eller mindre mengder organisk materiale fra døde dyr og planter.

Miljøgifter som slippes ut i sjøen, ender ofte i sedimentene (se definisjon til høyre). Eksempler på miljøgifter som er vanlige i sedimenter er TBT, PCB, PAH og tungmetaller som kvikksølv, bly og kadmium.

Utslipp av miljøgifter til fjordene i Norge har skjedd over lang tid, men hovedtyngden av utslippene har skjedd de siste 50 årene. Hvilke miljøgifter som finnes i et område, avhenger av hvilken type industri som er, eller har vært, dominerende. Selv om mange av utslippene er redusert de siste årene, skjer det fortsatt utslipp av miljøgifter, også fra mer diffuse kilder som overflateavrenning fra byer.

120 områder i norske fjorder ble undersøkt for miljøgifter i sjøbunnen på 1990-tallet. Rundt 90 av områdene var meget sterkt forurenset med én eller flere miljøgifter.

Forurenset sjøbunn kan bidra til å spre miljøgifter

Miljøgifter i sedimenter kan spres videre til omgivelsene, blant annet ved at miljøgifter lekker ut til vann, eller at miljøgiftene tas opp i organismer som lever i eller graver i sedimentet. Enkelte miljøgifter, slik som PCB, kan spres oppover i næringskjeden dersom fisk spiser organismer som har fått i seg denne typen miljøgifter.

Forurensede partikler som oppvirvles på grunn av skipstrafikk eller naturlige strømforhold utgjør også et forurensningsproblem ved at de spres til renere områder eller blir mer tilgjengelige for opptak i organismer i vannsøylen. Miljøgiftene kan derfor spres i lang tid, selv om utslippene er stanset.

Når miljøgifter binder seg sterkt til partikler og organisk materiale i sedimentet, vil de i mindre grad tas opp i levende organismer. Dette kan bety at det ikke trenger å utgjøre noen risiko å spise sjømat eller bade, selv om området er forurenset.

Hvor sterkt miljøgifter binder seg til partikler varierer mye og er særlig avhengig av mengden organisk materiale i sedimentet. Dessuten løser enkelte miljøgifter seg lettere i vann enn andre.

Effekter på dyr som lever i havet

Miljøgifter i sedimenter kan påvirke planter og dyr som lever i havet negativt. Stoffene kan virke hormonforstyrrende, gi redusert formeringsevne, svekke immunforsvaret, være kreftfremkallende, eller føre til redusert overlevelsesevne.

Purpursneglen kan for eksempel i verste fall bli steril når den blir utsatt for TBT. TBT ble tidligere brukt mye i bunnstoff på båter for å redusere veksten av alger og andre organismer. I 2007 ble bruken av TBT forbudt, men langvarig bruk, og at TBT er langsomt nedbrytbar, har gjort at miljøgiften ennå finnes på sjøbunnen i fjorder og havner langs hele kysten.

TBT vil derfor fortsette å være et problem i marine miljøer inntil nivået er lavt nok til at det ikke lenger gir noen effekt, selv om utslippene nå er stanset. Forbudet har ført til at effekten av TBT på snegler blir redusert over tid.

Miljøgifter kan gjenfinnes i ulik grad i vannlevende dyr da disse har ulik evne til å oppta og bryte ned miljøgiftene. For eksempel kan akkumulering av PAH og PCB virke østrogenhermende, slik at hannfisk starter produksjon av proteiner til eggdannelse som bare skal dannes hos hunnfisk.

Mennesker utsatt gjennom forurenset sjømat

Mennesker eksponeres sjelden direkte for miljøgifter fra sedimenter, men kan få i seg miljøgiftene gjennom forurenset sjømat. Hvis vi spiser mye forurenset sjømat, kan vi over tid få relativt høye konsentrasjoner av miljøgifter i kroppen og det kan påvirke helsen vår negativt. Mattilsynet gir derfor råd om inntak av sjømat fangstet langs norskekysten. 

Les mer om advarsler mot fisk og sjømat fra forurensede områder

Noen miljøgifter kan være kreftfremkallende, forstyrre organfunksjoner, nervesystem eller immunforsvaret hos mennesker.

Utslipp fra mange kilder er vanskelige å stoppe

Norske utslipp av miljøgifter kan komme fra industri, bebyggelse, avløp, forurenset grunn, og deponier. Eksempler på industri som slipper ut forurensning til vann er smelte- og aluminiumverk, kjemisk og mekanisk industri og gruver. Også gamle industriområder kan være forurenset fra tidligere virksomhet.

Miljøgiftene vi finner på sjøbunnen kan stamme fra slike forurensningskilder, og ofte er det svært vanskelig å få oversikt over alle. Særlig gjelder det sjøområder som ligger nær store byer.

Overflateavrenning fra veitrafikk og byggeaktivitet kan også bidra med miljøgifter til sjøen.

Langtransporterte miljøgifter kan forurense sjøbunnen

Miljøgifter kan fraktes over store avstander med luft- og havstrømmer og forurense langt unna utslippskilden. Forurensning i andre land kan dermed også påvirke miljøet i Norge. Langtransportert forurensning kan være vanskelig å få stoppet fullstendig, men internasjonale avtaler bidrar til å redusere problemet. 

Kartlegging, undersøkelser og opprydding

Myndighetene arbeider for å rydde opp i problemet med forurenset sjøbunn og har laget fylkesvise planer for å utrede behovet for å rydde opp i den mest alvorlige forurensningen i områder med kostholdsråd.

En rekke store områder er ryddet opp i, slik som Trondheim og Harstad havn, og flere havner står for tur. 17 av disse er prioritert for tiltak fordi forurensningssituasjonen krever snarlig miljøforbedring. Klikk i kartet for å lese mer om de forskjellige handlingsplanene på Miljødirektoratet.no

Undersøkelser og opprydding ved skipsverft

De 100 antatt mest forurensede skipsverftene langs norskekysten er undersøkt for å finne ut mer om miljøtilstanden på land og i sjøbunnen. Der undersøkelsene viser behov for tiltak, pålegges verftet å utarbeide og å gjennomføre tiltakene.

Utslippsbegrensninger for industrien, opprydning i forurenset grunn og arbeid for å begrense mengden miljøgifter i produkter er viktige tiltak i tillegg til opprydningsarbeidet.