Radioaktivitet i tang

Publisert av Statens strålevern Lag rapport

Målinger av tang langs norskekysten viser et relativt høyt opptak av det radioaktive stoffet technetium-99. Hovedkilden er utslipp fra Sellafield-anlegget til Irskesjøen. Konsentrasjonen av technetium-99 i tang langs norskekysten har gått ned etter at Sellafield reduserte utslippene.

Tang påvirkes av utslipp fra Sellafield

Det samles regelmessig inn prøver for å måle konsentrasjoner av radioaktivitet i tang langs hele norskekysten. Statens strålevern og Institutt for energiteknikk har ansvaret for måleprogrammet.

Månedlige technetium-99-analyser av blæretang fra Hillesøy i Troms og Utsira i Rogaland har blitt gjennomført siden midten av 1990-tallet.

Årlige middelverdier for technetium-99 i blæretang er vist i figurene under sammen med utslippene av technetium-99 fra Sellafield.

Det tar rundt tre år fra utslippene i Sellafield skjer til vi ser dette på konsentrasjonene langs norskekysten.

Økte utslipp i 1994 og 1995 fra Sellafield førte til en økning i konsentrasjonen av technetium-99 i blæretang som ble samlet inn ved Utsira i 1999. Noe senere så vi en tilsvarende økning ved Hillesøy.

En ny, mindre økning i technetium-99-konsentrasjonen i blæretang ble registrert i 2005 ved Utsira. Dette skyldes at utslippene fra Sellafield i 2001 og 2002 var noe høyere enn de tre foregående årene.

Fra 2006 har nivåene av technetium-99 i blæretang ved Utsira og Hillesøy sunket. Dette skyldes reduserte utslipp fra Sellafield.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Utslipp av cesium-137 fra Sellafield er drastisk redusert siden 1980-tallet, og utslippet av technetium-99 fra Sellafield har blitt kraftig redusert siden 2004, da det ble tatt i bruk ny renseteknikk som fjernet technetium-99. Konsentrasjonene av technetium-99 i tang langs norskekysten har blitt redusert som følge av denne renseteknikken.

Ingen helsemessig fare

Den helsemessige betydningen av nivåene av technetium-99 i tang langs norskekysten anses som veldig liten, både på grunn av lave nivåer av radioaktivitet, og at få mennesker spiser tang.

Tre hovedkilder til radioaktiv forurensning

Det finnes i dag tre hovedkilder til menneskeskapt radioaktivitet i det norske marine miljø:

  • atmosfæriske atomprøvesprengninger på 1950- og 1960-tallet
  • utslipp fra reprosesseringsanlegg for brukt kjernebrensel (Sellafield og La Hague)
  • Tsjernobyl-ulykken, med blant annet utstrømming av forurenset vann fra Østersjøen

Reduserte utslipp av radioaktive stoffer til havet

Det finnes ingen måte å aktivt fjerne radioaktive stoffer som allerede finnes i havet, men det er gjort tiltak for å redusere nye utslipp de seneste årene.

Norge har forpliktet seg til OSPAR-konvensjonen, som har som mål at utslippene av radioaktive stoffer skal reduseres gradvis slik at konsentrasjonen av naturlig radioaktive stoffer i miljøet skal være nær bakgrunnsnivå og nivå av menneskeskapte stoffer skal være nær null innen 2020.