Utslipp til luft fra olje og gass

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

Olje- og gassvirksomhet er den største enkeltkilden til utslipp av klimagasser i Norge, og er en av de største kildene til utslipp av gasser med forsurende effekt.

utslipp_luft_700.png

Olje- og gass en betydelig kilde til utslipp

Olje- og gassvirksomheten er en betydelig kilde til utslipp til luft av CO2, NOx og flyktige organiske forbindelser (VOC).

Utslipp av CO2 og NOx kommer hovedsakelig fra forbrenning av naturgass i turbiner for kraftgenerering og fra drift av pumper og kompressorer. Utslipp skjer også fra dieselmotorer og fra fakkelsystemet. Fakkelsystemet er et sikkerhetssystem på plattformene som skal kunne brenne av store gassmengder ved driftsproblemer.

Lasting av olje, særlig bøyelasting ute på feltet, er hovedkilden til utslipp av VOC.

Bidrar til klimaendringer og regional forurensning

CO2 og metan bidrar til klimaendringer. NOx bidrar til overgjødsling, forsuring og økte bakgrunnskonsentrasjoner av NO2. I kombinasjon med NOx bidrar nmVOC (flyktige organiske forbindelser uten metan) til dannelse av bakkenær ozon.

Relativt stabile utslipp av CO2

I 2015 var CO2-utslippene fra olje- og gassvirksomheten 13,5 millioner tonn. Utslippene har holdt seg på et relativt stabilt nivå de siste fem årene, men det er registrert en økning på 35,5 prosent siden 1997. Dette skyldes at mange av feltene har blitt eldre, og da trengs det mer energi i produksjonen av olje og gass. Videre produseres det relativt sett mer gass, noe som krever ekstra energi.

Utslippsøkningene i 2007 og 2008 skyldtes blant annet innkjøringsproblemer på LNG-anlegget på Melkøya ved Hammerfest.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Stabile utslipp av NOx

I 2015 var de samlede NOx-utslippene fra olje- og gassvirksomheten rundt 47 000 tonn, og utgjorde i overkant av en tredel av de norske NOx-utslippene. Den største kilden til utslippene er turbinene på innretningene offshore.

Utslippene gikk ned i 2015 etter 15 år med relativt liten endring, og ligger nå på ca. samme nivå som i 1999. Reduksjonen skyldes mindre bruk av mobile rigger, og dermed reduserte utslipp fra motorer.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Kraftig reduksjon i utslippene av nmVOC

Siden 2001 har de samlede utslippene av nmVOC fra olje- og gassvirksomheten blitt redusert med nesten 80 prosent. Myndighetene har stilt krav om mindre utslipp, og operatørene har fulgt opp gjennom investeringer i anlegg for å hindre avdamping og for å gjenvinne oljedamp på lagerskip og skytteltankere.

I 2015 var det samlede nmVOC-utslippet fra olje- og gassvirksomheten nesten 47 000 tonn.

Effektivisering og samordning

CO2-utslippene kan reduseres ved mer effektiv energiproduksjon. Samordnet energiproduksjon på flere plattformer og felt vil øke energieffektiviteten. Installering av kombinerte kraftanlegg vil i tillegg øke utnyttelsesgraden, slik at utslippene per produsert energienhet reduseres. Begge disse tiltakene vil også redusere utslippet av NOx. Samordnet energiproduksjon er i liten grad gjennomført i dag.

NOx-utslippene fra energianleggene offshore kan i tillegg reduseres ved å installere lav-NOx-teknologi og/eller renseteknologi. nmVOC-utslippene kan reduseres ved å installere gjenvinningsanlegg i forbindelse med lasting av råolje. Dette er tatt i bruk på mange av fartøyene og har ført til betydelig reduksjon i utslippene.