Tungmetaller langs kysten

Publisert av Miljødirektoratet Read in English

Tungmetallene vi finner i norsk miljø kan stamme fra industri eller de kan være transportert hit via luft- eller havstrømmer. Vi overvåker tungmetaller i blant annet blåskjell og torsk langs hele kysten og på de aller fleste lokaliteter er trendene er nedadgående.

Enkelte tungmetaller fortsatt et problem

Nivåene av tungmetaller i marine organismer og bunnsedimenter overvåkes langs hele norskekysten. Resultater fra lengre tids kartlegging og miljøovervåking tyder på at det nå stort sett dreier seg om lokale problemer, der utslippskildene er kjent.

I noen områder er det nedgang i tungmetaller som for eksempel bly, mens kvikksølv og kadmium fortsatt er et problem enkelte steder. Et eksempel på dette er en jevn oppgang av kvikksølvnivåene i torskefilet fra indre Oslofjord. Dessuten er det observert oppadgående trender for flere metaller i torskelever fra Lofoten.

Sørfjorden

I Sørfjorden har tungmetaller blitt løpende overvåket siden 1970-årene, på grunn av utslipp fra industrien til fjorden. Flere utslippsreduserende tiltak har blitt gjennomført. Sedimentene er dekket til i Eitrheimsvågen, og Odda smelteverk er nedlagt. Tiltakene har ført til at metallinnholdet i fjorden har blitt redusert. Miljøovervåking viser nedadgående trender for både bly og kadmium i blåskjell.

Tungmetaller gir advarsler mot sjømat

I noen fjorder, blant annet i Sørfjorden, er nivåene av tungmetaller i fisk og skalldyr høye. Mattilsynet advarer derfor mot en del sjømat fra disse fjordene. Mattilsynet har også gitt advarsler mot stor kveite fra norskekysten, dette skyldes høye kvikksølvnivåer.

Viktigste kilder under kontroll

Lokalisering av tungindustri innerst i norske fjorder og annen maritim virksomhet førte tidligere til store tungmetallutslipp i flere fjorder. Eksempel på kilder er smelteverk og båtbyggerier eller skipsverft. I tillegg har kobber fra gruver og kromgarverier gitt lokale problemer.

Langtransporterte tungmetaller, som kvikksølv og bly, som tilføres via luft- og havstrømmer påvirker kystområdene. Tilførsler av bly og kadmium til kysten via elver er redusert med 60-70 prosent siden begynnelsen av 1990-årene. For kvikksølv er det ingen klar trend.

Mange tiltak gjennomført, fortsatt ryddes det opp

En mangeårig innsats for å få ned utslippene fra metallurgisk industri og smelteverk og har hatt positiv effekt. I dag er det avfallsdeponier nær sjøen og utlekking fra sedimenter som bidrar mest til metallforurensningen i norske fjorder. Opprydding i sedimenter er i gang og tiltak ved skipsverft planlegges.

Internasjonalt samarbeid

Gjennom en årrekke har internasjonalt samarbeid bidratt til mindre langtransportert luftforurensning. Særlig har tilførslene av bly avtatt, mens langtransporterte tilførsler av kvikksølv fortsatt er et problem. Norge har jobbet aktivt for en global avtale om å redusere kvikksølvutslippene, og i januar 2013 ble det enighet om en bindende global miljøavtale for å redusere bruk og utslipp av kvikksølv (Minimatakonvensjonen).