Fritidsfiske i sjøen

Publisert av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Lag rapport

Fritidsfiske påvirker fiskebestandene. For å sikre at alle kan fiske også i fremtiden, er det fastsatt en del regler om for eksempel minstemål og redskap.

Fritidsfiske en populær aktivitet

Fiske i sjøen er en svært vanlig fritidsaktivitet i Norge og en del av allemannsretten. Både de som er bosatt i Norge og turister fisker for matauk og rekreasjon.

I likhet med yrkesfiskere, kan også fritidsfiskere bosatt i Norge omsette fangsten. Turister kan ikke selge fangsten sin i Norge.

Samlet sett bidrar fritidsfiske til betydelig uttak av fisk

Fritidsfiske i sjøen – både som rekreasjon, matauk og salgsaktivitet – utgjør samlet et betydelig uttak av fisk i sjøen og påvirker dermed bestandene. Nøyaktig hvor mye som tas ut vet vi ikke, men havforskere og forvaltere arbeider med å få på plass mer konkrete tall og generelt øke kunnskapsnivået om fritidsfiske.

For å bevare fiskebestandene og sikre bærekraftige fiskerier, er det fastsatt en rekke regler, og flere av disse gjelder også fritidsfiske. For eksempel er det minstemål for mange fiskeslag, noe som skal bidra til å redusere fangst av fisk som ikke har rukket å gyte.

Regler om blant annet fiskeredskap og minstemål

Norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge kan fiske med følgende redskap:

  • håndsnøre, fiskestang og liknende håndredskaper
  • én maskindrevet jukse eller dorg
  • garn med samlet lengde på inntil 210 meter
  • liner med inntil 300 angler
  • inntil 20 teiner eller ruser

Disse redskapsbegrensningene gjelder både per person og per båt. I enkelte fiskerier er det fastsatt strengere redskapsbegrensninger enn dette. For eksempel er det ikke adgang til å fiske med mer enn 10 teiner etter hummer.

Utlendinger som ikke bor i Norge (turistfiskere) kan kun fiske med håndholdt redskap.

Fiske for salg har en omsetningsgrense

Det er tillatt å omsette fangst for inntil 50 000 kroner per år. Også denne begrensningen gjelder per person og per båt.

Minstemål

Her er minstemål for noen arter:

  • Torsk nord for 62°N: 44 cm
  • Torsk sør for 62°N: 40 cm
  • Kveite: 80 cm
  • Hummer 25 cm
  • Sjøkreps 13 cm

Det finnes minstemål for en rekke andre arter. Les mer på Fiskeridirektoratets nettsider.

Egne regler for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye

Klima- og miljødepartementet forvalter villaks i sjøen, og det finnes egne regler for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye både når det gjelder fiske med stang, håndsnøre, faststående redskap og garn. Les mer om dette på Miljødirektoratets nettsider. 

Advarsler mot fisk og sjømat fra forurensede områder

Noen områder bør du ikke fiske i. I rundt 30 fjorder og havner er nivåene av miljøgifter så høye at Mattilsynet advarer mot selvfanget fisk og annen sjømat.

Mattilsynet fraråder også de som fisker til eget bruk å spise lever fa fisk tatt i skjærgården.

Fredning

I enkelte fiskerier er det fastsatt strengere reguleringer. For eksempel gjelder det et generelt forbud mot å fiske ål. Sør for 62°N er det forbudt å fiske kveite i perioden fra og med 20. desember til og med 31. mars, og hummer er fredet store deler av året. For å redusere problemer med bifangst av hummer er det dessuten forbudt å fiske med ruser fra og med 1. mai til og med 30. september på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal.

Mer om fritidsfiske i sjøen og alle regler om minstemål og redskap finner du på Fiskeridirektoratets nettsider