Badevannet i Europa

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

I Europa finnes et enormt mangfold av vakre strender og badeplasser. Badevannskvaliteten har blitt betydelig bedre siden starten av 1990-årene. 85 prosent av de badevannsområdene som ble kontrollert i 2017, hadde utmerket kvalitet.

Mye bra badevann, og det blir stadig bedre

I 2017 ble badevannskvaliteten ved mer enn 21 000 badestrender kontrollert i de 28 EU-landene, og i Albania og Sveits. De aller fleste badestrendene som ble undersøkt ligger ved kysten. Lokale myndigheter samlet inn prøver fra strender om våren og i løpet av badesesongen, for å undersøke forekomsten av tarmbakterier fra avløpsvann eller husdyrhold. Badevannet ble vurdert som "utmerket", "godt", "tilfredstillende" eller "dårlig". 

Hovedkonklusjoner om badevannskvaliteten i Europa i 2017

  • Ifølge Det europeiske miljøbyrået (EEA)1 oppfylte 96 prosent av badestrendene EUs minimumskrav, og 85 prosent oppfylte de strengeste kravene og hadde utmerket badevannskvalitet. Mindre enn 2 prosent hadde dårlig kvalitet.
  • I fem av EU-landene hadde 95 prosent av strendene eller mer utmerket badevannskvalitet: Luxembourg (alle de 12 innrapporterte strendene), Malta (99 prosent), Kypros (97 prosent), Hellas (96 prosent) og Østerrike (95 prosent).
  • Andelen badestrender med utmerket kvalitet økte fra 78 prosent i 2011 til 85 prosent i 2017.
  • De tre landene med størst antall strender med dårlig badevannskvalitet var Italia (79 strender eller 1,4 prosent), Frankrike (80 strender eller 2,4 prosent) og Spania (38 strender eller 1,7 prosent).

Badevannskvaliteten i EU-landene har blitt betydelig bedre siden starten av 1990-årene. Da var det bare 70 prosent av strendene som oppfylte minimumskravene i EUs badevannsdirektiv.

Sjekk din feriestrand i Europa:

Kartet viser badevannskvaliteten langs den kroatiske Adriaterhavskysten. Du kan zoome i kartet, eller gå til "Utforsk kart" for å utforske badevannskvaliteten i andre deler av Europa. De mørkeste blå symbolene betyr at vannkvaliteten er utmerket, de grønne at den er tilfredstillende.

Nedbør og oversvømmelser kan gi forurensning

EEA påpeker at utfordringen for badevannet i Europa i dag stammer fra kortvarig forurensning som skyldes kraftig nedbør og oversvømmelser. 

Ved kraftig nedbør og oversvømmelser øker mengden overflatevann som renner ned i ledningsnettet. Dette klarer ikke alltid avløpsrenseanleggene å håndtere, slik at avløpsvannet blir dårligere renset. Mye regn og oversvømmelser kan også gi større utvasking av jordbruksjord og gjødsel ut i elver og hav.

Bindende krav til badevannskvaliteten

I 2006 trådte et nytt badevannsdirektiv i kraft i EU. Direktivet inneholder krav til vannkvalitet og målerutiner, og legger stor vekt på at alle skal få lett tilgang til informasjon om badevannskvaliteten. Alle EUs medlemsland, og Albania og Sveits, måler badevannskvaliteten i henhold til dette direktivet2.

Badevannsvurderingene

Når vannkvaliteten skal bestemmes undersøkes badevannet for forekomsten av to bakterier som indikerer forurensning fra avløp eller husdyr. Bakteriene kan ha konsekvenser for helsa, og gi dårlig mage og diaré hvis man får dem i seg.

Bindende grenseverdier for disse bakteriene i er fastsatt i badevannsdirektivet. EU-landene skal overholde disse grenseverdiene, men kan fritt vedta strengere krav og ikke-bindende veiledende verdier.

Badevannsvurderingene tar ikke høyde for avfall, forurensning og andre forhold som skader miljøet. EEA påpeker at selv om de fleste badestrender er rene nok til å ikke utgjøre en helserisiko for mennesker, er det grunn til bekymring for mange av økosystemene i Europa. Dette fremgår blant annet i vurderingen "Europe's seas".