Økosystembasert forvaltning

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Økosystemene i hav, kyst og ferskvann utsettes for flere typer menneskelig aktivitet samtidig. For å ivareta god miljøtilstand, og samtidig sikre verdiskaping, er det nødvendig å forvalte økosystemene med utgangspunkt i den samlede belastningen på miljøet. 

Hva er økosystembasert forvaltning?

Vi er helt avhengige av at økosystemene våre er velfungerende og produktive. Derfor er det viktig å styrke en helhetlig forvaltning av våre hav- og kyst- og ferskvannsområder. Menneskelig påvirkning må ikke redusere økosystemenes evne til å bevare og opprettholde sin funksjon, produktivitet og det biologiske mangfoldet.

Mål for ferskvann og marine områder

Det overordnede målet for ferskvann og marine områder er:

  • Det skal sikres en vannkvalitet i ferskvannsforekomster og i marine områder som bidrar til opprettholdelse av arter og økosystemer og som ivaretar hensynet til menneskers helse og trivsel.

Utgangspunktet for en god og helhetlig forvaltning er at det finnes forpliktende mål å strekke seg etter. I stortingsmeldingen nevnt over er det gitt slike nasjonale resultatmål.

Mål for havområdene

For havområdene var resultatmålet:

  • Helhetlige og økosystembaserte forvaltningsplaner for alle norske havområder skal utarbeides innen 2013.

I dag har alle norske havområder økosystembaserte forvaltningsplaner. Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ble ferdigstilt i 2006, og ble oppdatert i 2011. Forvaltningsplanen for Norskehavet ble lagt fram våren 2009, og ble oppdatert i 2017. Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak ble presentert i 2013.

I tråd med prinsippene for økosystembasert forvaltning inneholder forvaltningsplanene mål for den helhetlige forvaltningen av havområdene, i tillegg til sektorvise miljømål. Alle målene er grundig vurdert gjennom brede prosesser, hvor ulike interesser er representert.

En økosystembasert tilnærming legges også til grunn i EUs havstrategidirektiv. Direktivet, som ble vedtatt i 2008, legger forholdene til rette for økt miljøfokus og miljøinnsats i Nordsjøen.

Mål for kyst- og ferskvann

Det nasjonale målet for kyst- og ferskvann er at disse økosystemene skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand og levere økosystemtjenester.

Kystvann, elver, innsjøer og grunnvann forvaltes gjennom vannforskriften. Målet er å beskytte, og om nødvendig forbedre, tilstanden i ferskvann, grunnvann og kystnære områder.