Vannforvaltning

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Rent og godt vannmiljø gir oss muligheter til å fiske, drive jordbruk og friluftsliv. Vi skal bruke vannet samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet. Kommende generasjoner må få glede av den rike vassdrags- og kystnaturen som vi har tilgang til i dag.

Vi må beskytte det friske og levende vannet. Noen steder må vi sette inn tiltak for å forbedre vann som er forurenset eller ødelagt på annen måte. Det er dette vi kaller vannforvaltning. Kommende generasjoner må også få glede av en vassdrags- og kystnatur rik på dyr, planter og vann som kan brukes til næringsformål, rekreasjon og drikkevann.

Det viktigste verktøyet i vannforvaltningen er vannforskriften. Hovedformålet med vannforskriften er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Vi setter miljømål for alt vann, både i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. For å sikre miljøtilstanden i vannet, iverksetter vi tiltak for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig.

Økosystembasert vannforvaltning

Elvene, innsjøene, fjordene og grunnvannet strekker seg mange steder på tvers av kommune-, fylkes- eller landegrenser. En av grunnpilarene i vannforvaltningen er å se på vann som levende økosystemer der alt vann henger sammen. Fornuftig vannforvaltning må derfor følge nedbørsfeltenes grenser og se elver, innsjøer kystvann og grunnvann i sammenheng. 

Vannområder og vannregioner

Vannforekomsten er den minste enheten

Vi er vant til å dele vannet inn i kategoriene grunnvann, kystvann, elver og innsjøer. En vannforekomst er en bekk, en del av en bekk, en innsjø eller en del av en innsjø, en del av en fjord eller et avgrenset område med grunnvann. Vi snakker derfor om grunnvannsforekomster, kystvannsforekomster, elvevannforekomster og innsjøvannforekomster.

Et vannområde består av flere vannforekomster

Vannområdene dekker ofte hele eller deler av flere kommuner, som da må samarbeide om vannforvaltningen. Vannområder som krysser grensen til Sverige eller Finland skal forvaltes i samarbeid med nabolandet. Norge og Finland har i mange år samarbeidet om forvaltningen av Tanaelva, Neiden og Pasvikelva.

En vannregion er delt inn i flere vannområder

I Norge har vi 11 vannregioner som i all hovedsak er norske. Norge har i tillegg deler av 5 vannregioner felles med Sverige og Finland. 11 vannregionmyndigheter koordinerer arbeidet i de til sammen 16 vannregionene. Noen av vannregionene berører flere fylker, og ingen av dem har grenser som eksakt følger fylkesgrensene.

Alle brukere har mulighet til å bidra

Medvirkning er viktig i gjennomføringen av vannforskriften. Alle brukere langs kyst og vassdrag inviteres til å bidra i vurderingene av hva som er de viktigste utfordringene, og vurdere hvilke miljøforbedrende tiltak som skal prioriteres.

Vil du vite mer om vannforskriften og vannforvaltning finner du dette på www.vannportalen.no