Vannforvaltning

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Godt vannmiljø er viktig. Rent og godt vannmiljø er helt nødvendig for å gi oss muligheten til blant annet fiske, drive jordbruk og friluftsliv. Vi skal kunne bruke vannet samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet.

Vi har mye vann i Norge, og de fleste av oss bor nær et vassdrag eller en strand. Mange av våre opplevelser i hverdagen, i arbeidslivet og i fritiden er sterkt knyttet til vann.

Vi må beskytte det friske og levende vannet, og noen steder må vi sette inn tiltak for å forbedre vann som er forurenset eller ødelagt på annen måte. Det er dette vi kaller vannforvaltning. Kommende generasjoner må også få glede av en vassdrags- og kystnatur rik på dyr, planter og vann som kan brukes til næringsformål, rekreasjon og drikkevann.

Vannforskriften som verktøy for samordning

Hovedformålet med vannforskriften er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Vi setter miljømål for alt vann, både i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. For å sikre miljøtilstanden i vannet, iverksetter vi tiltak for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig.

Vi kaller det helhetlig og økosystembasert vannforvaltning:

  • Alt vann skal forvaltes med sikte på beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet og vannets økosystemer.
  • Vannet skal forvaltes som en helhet fra fjell til fjord, med de naturgitte grensene for nedbørfeltene og tilhørende kyst-områder.
  • Vassdrag (elver og innsjøer), grunnvann og kystvann skal ses i sammenheng. 
  • Forvaltning av vannmengder, vannkvalitet og økologi i vann skal ses under ett. 
  • Man skal se på den samlede påvirkningen fra alle sektorer som bruker og påvirker vann.
  • Det skal legges til rette for at alle interessenter og allmennheten kan medvirke.

Vannregioner

Vannforskriften deler Norge inn i elleve vannregioner og i tillegg fem internasjonale regioner som vi deler med Sverige og Finland. En vannregion består av ett eller flere tilstøtende nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann. Grensene trekkes altså etter hvor vannet renner, og gir et grunnlag for en helhetlig forvaltning av vannet innenfor vannregionen.

Vannforvaltningsplaner

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles forståelse av forvaltningen av vannet på tvers av lokale, regionale og sentrale myndigheter, næringsinteresser, miljøvernorganisasjoner og andre interessegrupper.

Vannforvaltningsplanene vedtas av fylkestingene som en regional plan etter plan- og bygningsloven og godkjennes senere av Kongen i statsråd. Godkjent plan skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet og være retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen. Vannforvaltningsplanen er retningsgivende for sektormyndighetenes beslutninger i enkeltsaker.

Alle brukere har mulighet til å bidra

Medvirkning er viktig i gjennomføringen av vannforskriften. Alle brukere langs kyst og vassdrag inviteres til å bidra i vurderingene av hva som er de viktigste utfordringene, og vurdere hvilke miljøforbedrende tiltak som skal prioriteres.

Du kan følge det pågående arbeidet og de vurderingene som er gjort i regionene på Vannportalen.no og Vann-Nett.no.