Ferskvann

Publisert av Miljødirektoratet Read in English

Vi har mye vann i Norge og stor variasjon i elver og innsjøer. Om lag seks prosent av arealet i Norge er dekket av ferskvann.

Mye urørt norsk vassdragsnatur

Selv om mange norske vassdrag er bygd ut, har vi mye relativt urørt vassdragsnatur. Vannet er med på å skape spesielle landskapsformer som har et spesielt rikt dyre- og planteliv. Eksempler kan være ravinelandskap, der vannet skjærer seg ned i løsmasser som eroderes lett, og deltaområder i innsjøer og fjorder, der elver og bekker legger igjen mye løsmasser.

Norske vassdrag er levesteder for planter og dyr som ikke er vanlige i andre deler av Europa. Kortskuddsplanter, elvemoser og store lakse- og oterbestander er eksempler på dette. Andre arter er på grensen for sitt utbredelsesområde mot nord og vest.

Stabil økologisk tilstand

Den økologiske tilstanden i ferskvann vurderes i dag med bakgrunn både i naturindeksen og vannforskriften.

I følge naturindeks for Norge har tilstanden for det biologiske mangfoldet i ferskvann vært stabil siden 1990. I 2014 hadde naturindeksen en samlet verdi på 0,75 der verdien 1 tilsvarer tilstanden i økosystem med lite menneskelig påvirkning. Naturindeksen har noe lavere verdi i sør, spesielt på Sørlandet og deler av Vestlandet. Dette skyldes omfattende og langvarig forsuring som følge av langtransportert forurensning.

Naturindeks for ferskvann

 

  

Kilde: www.naturindeks.no

Norge er blant de landene i Europa som har best vannmiljø, og de fleste steder i Norge har nå god vannkvalitet. Likevel er det bare i overkant av 60 prosent av elvene og innsjøene i landet som er blitt vurdert til å ha god økologisk tilstand etter vannforskriften. Nærmere halvparten av forekomstene står i fare for å ha dårlig tilstand i 2021.

Kartet viser vannkvaliteten rundt Trondheimsfjorden. Zoom i kartet for å utforske nærmere, eller klikk på "Utforsk kart" for å få opp et stort kart. Du kan klikke på hver enkelt vannforekomst og få opp faktaark med mye informasjon. Du kan også klikke på "Utforsk kart" for å se flere andre temaer, for eksempel vernede vassdrag og vassdragsregulering.

Lite bruk av grunnvann i Norge

Grunnvann er vannet som finnes i bakken under oss og som fyller porer og sprekker i løsmasser og fjell. Det finnes derfor de fleste steder og er en viktig vannforsyningskilde for spredte bosettinger og hytter. Rundt 15 prosent av oss får vannet vårt fra grunnvann. Dette er svært lite sammenlignet med flere andre land i Europa. En av årsakene til det er at vi har rikelig tilgang på overflatevann i Norge.

Flere typer påvirkninger

Menneskeskapte påvirkninger som har negativ effekt på tilstanden i vannet kan være ulike typer forurensninger og utslipp, forsuringer, vassdragsreguleringer, spredning av fremmede arter og lakselus.

Helhetlig forvaltning av vannressursene

Vannforskriften gir grunnlaget for en helhetlig og god forvaltning av ferskvannsressursene hvor målet er å oppnå gode økologiske og kjemiske forhold i ferskvann, kystvann og grunnvann. Den setter rammer for utarbeidelse av regionale vannforvaltningsplaner der relevante sektormyndigheter samarbeider med interessegrunner og lager tiltaksplaner for å nå målene om god tiltsand.

Forskriften gjør EUs vanndirektiv gjeldende her i landet. Det er elleve vannregionmyndigheter i Norge, som har ansvar for hver sin vannregion. I tillegg samarbeider vi med nabolandene Sverige og Finland om seks vannregioner, som hovedsakelig ligger i nabolandene.