Spillolje

Publisert av Miljødirektoratet

Spillolje er brukte oljer og lignende som ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelig formål. Utslipp og forbrenning av spillolje kan føre til forurensning, og det er derfor viktig at oljen samles inn og behandles forsvarlig.

Færre miljøproblemer forårsaket av spillolje

Tidligere ble spillolje blant annet brukt til støvdemping på grusveier, til fyring i små varmeovner eller ute på bål. Dette førte til utslipp av miljø- og helseskadelige stoffer og har vært forbudt siden 1980-tallet.

Spillolje er klassifisert som farlig avfall og skal ikke blandes med annet avfall.

Miljøproblemene knyttet til uforsvarlig håndtering av spillolje har blitt redusert de siste årene. Flere virkemidler har blitt iverksatt, og har bidratt til at mer spillolje samles inn og leveres til godkjent behandling.

Mesteparten av spilloljen blir samlet inn

Spillolje stammer fra brukt smøreolje, transformatorolje, fyringsolje og andre foredlede oljeprodukter. Størsteparten kommer fra brukt smøreolje.

Forbruket av smøreoljer har gått ned de senere årene. Årsaken er først og fremst endringer i motoregenskaper og at det er lengre intervaller mellom oljeskift. I 2015 ble det solgt i underkant av 50 000 m3 smøreolje mot over 100 000 m3 i 1998 og 1999. Salget av smøreolje har gått jevnt ned siden toppårene 1998 og 1999.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Usikkert hvor store mengder spillolje som oppstår

En del av smøreoljen forsvinner når den brukes. Det oppstår derfor mindre spillolje enn den mengden smøreolje som selges. Det er vanskelig å beregne hvor mye spillolje som oppstår, og det er stor usikkerhet i anslag over innleveringsgraden.

Ifølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var innleveringsgraden 50 til 60 prosent på begynnelsen av 1990-tallet. Den har økt siden da. De senere årene har rundt 90 prosent av spilloljen blitt samlet inn.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Tiltak

Tilskuddsordning for innsamling av spillolje

Det er dyrt å behandle farlig avfall og kostnadene belastes den som eier avfallet, i dette tilfellet vil det si den som eier spilloljen.

Spillolje skal leveres til mottak for farlig avfall

Private husholdninger skal levere spillolje til kommunale mottak for farlig avfall. Dette er gratis for husholdningene. Bedrifter skal også levere til et godkjent mottak, men kan velge om de vil levere til kommunalt eller privat mottak. Bedriftene må normalt betale for å levere spilloljen. Ved levering av spillolje skal blant annet mengde innlevert rapporteres til Miljødirektoratet via deklarasjonssystemet for farlig avfall. Miljødirektoratet kan bruke denne informasjonen til tilsyn og statistikkformål.

Tilskuddsordningen for spillolje

Gjennom en tilskuddsordning betaler staten en del av kostnadene for innsamlingen og behandlingen av spilloljen. Målet er å redusere prisen eieren må betale når spilloljen leveres til godkjent behandling. Ordningen skal stimulere til økt innsamling av spillolje. Miljødirektoratet forvalter ordningen.

Det gis tilskudd til spillolje som stammer fra brukt smøreolje, transformatorolje og andre foredlede oljeprodukter. Det gis ikke tilskudd til innsamling av fyringsolje, drivstoffrester og annet oljeholdig avfall, eller til spillolje som er blandet med annet avfall. Importert spillolje og spillolje fra større skip i utenriksfart mottar heller ikke tilskudd.

Tilskuddsordningen har ført til en betydelig økning i mengden spillolje som samles inn. Etter at refusjonsordningen kom i 1994, steg innsamlingsgraden til 75-80 prosent. I 2000 ble ordningen utvidet til å gjelde flere typer spillolje. Etter dette har innsamlingsgraden økt gradvis, og er nå på rundt 90 prosent.

Strenge krav ved forbrenning av spillolje

I Norge brukes mesteparten av den innsamlede spilloljen til energiproduksjon ved forbrenning. Forbrenning av spillolje gir mer helse- og miljøfarlig utslipp enn forbrenning av fyringsolje på grunn av forurensninger som stammer fra bruk. Derfor settes det strenge krav til dem som skal forbrenne spillolje. Det kreves moderne renseteknologi og kontinuerlig overvåking av utslippene.

Bare noen få industribedrifter og avfallsforbrenningsanlegg har tillatelse til å forbrenne spillolje.

Gjenvinning av spillolje som råstoff

Gjenvinning av spillolje som råstoff for nye oljeprodukter, som ikke benyttes til energiproduksjon, er også en mulighet som er vanlig i Europa. Et anlegg i Norge har tillatelse til dette, men det er ikke i drift.