Levering og behandling av farlig avfall

Publisert av Miljødirektoratet

Kommunenes ansvar

Kommunene har ansvar for at det eksisterer et tilbud for levering av farlig avfall i kommunen. Dette skal i første rekke være et tilbud for de som har mindre mengder farlig avfall, særlig husholdninger og mindre næringsvirksomheter.

Kommunene har ulike løsninger - alt fra henteordninger, betjente mottak for farlig avfall som ofte finnes i tilknytning til den kommunale avfallsplassen, miljøstasjoner og miljøbuss.

Kommunens kostnader ved innsamling og håndtering av farlig avfall fra husholdninger dekkes av renovasjonsgebyret. Dermed blir det ikke krav om betaling når avfallet leveres.

Private mottak for farlig avfall

Det finnes private virksomheter over hele landet som henter farlig avfall, i første rekke fra næringslivet. Avfallet leveres til egne eller andres anlegg for mottak- og mellomlagring for farlig avfall. Her oppbevares og omemballeres avfallet før det videresendes til sluttbehandling.

Virksomheter med større mengder farlig avfall kan lage avtaler med avfallsaktører om regelmessig henting av avfallet.

Miljødirektoratet gir tillatelser til behandling av farlig avfall, mens fylkesmannen gir tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Virksomheter skal levere og deklarere farlig avfall

Virksomheter der det oppstår farlig avfall har plikt til å levere dette minst en gang per år, ifølge avfallsforskriften. Leveringsplikten inntrer når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

Hovedregelen er at farlig avfall skal deklareres og leveres til et godkjent mottaks- eller behandlingsanlegg. Deklarering skjer ved at avfallsprodusenten fyller ut et elektronisk deklarasjonsskjema for farlig avfall (Avfallsdeklaring.no).

Behandling av farlig avfall

Virksomheter som skal behandle farlig avfall må ha tillatelse fra forurensningsmyndighetene. I Norge behandles mye uorganisk farlig avfall, som for eksempel tungmetallholdig avfall, syrer og baser, ved nøytralisering og deponering.

Behandling av organisk farlig avfall, som for eksempel maling og lakk, skjer ved at avfallet først forbehandles og deretter går til forbrenning.

For noen avfallstyper, for eksempel ilandført oljeboringsavfall fra offshoreindustri, er det etablert egne behandlingsanlegg. Enkelte andre industrivirksomheter har tillatelse til å behandle eget farlig avfall.

I tillegg eksporterer og importerer Norge avfall.

Eksport av farlig avfall er bare tillatt dersom avfallet eksporteres til gjenvinning, eller hvis avfallet ikke kan sluttbehandles på forsvarlig måte i Norge. Eksport krever samtykke fra norske og utenlandske myndigheter.