Treavfall

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

I 2013 ble det sortert ut og levert omtrent 1,3 millioner tonn treavfall i Norge. I tillegg til dette kommer det som er levert som blandet avfall. Trevfall er en ressurs, men kan være et miljøproblem hvis det ikke håndteres som det skal. De senere årene er flere virkemidler tatt i bruk for å sikre god håndtering av avfallet.

Mesteparten av treavfallet gjenvinnes

Sortert treavfall utgjorde omtrent 14 prosent av det vanlige avfallet i 2013. Industrien sto for rundt 50 prosent av det sorterte treavfallet. Nesten alt treavfall fra industrien er rester fra produksjonen; avkapp, flis og tremasse. Private husholdninger bidro med 17 prosent, og bygge- og anleggsvirksomhet med 20 prosent.

Om lag 80 prosent av det sorterte treavfallet ble levert til forbrenning med energiutnyttelse, og rundt 16 prosent gikk til materialgjenvinning. Eksempler på materialgjenvinning av tre er produksjon av sponplater, bruk av flis til strø for husdyr og bark til grøntanlegg. Under én prosent ble biologisk behandlet. Mengden som ble deponert er tilnærmet null.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) endret metoden for å beregne avfallstyper og behandlingsmåter i statistikken fra og med 2012. Dette gjør at tallene for mengder og behandlingsmåter ikke er direkte sammenlignbare med tallene for tidligere år.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Treavfall kan være et miljøproblem

Trevirke som er impregnert med krom, arsen og kobber (CCA) eller kreosot, regnes som farlig avfall. Dersom slikt trevirke forbrennes utenfor godkjente anlegg eller deponeres, vil det kunne føre til spredning av miljøgifter. Nyere kobberimpregnert trevirke og behandlet trevirke skal også samles inn slik at det kan forbrennes ved godkjente forbrenningsanlegg.

Deponering av både rent og forurenset trevirke er ulovlig (avfallsforskriften kapittel 9). Dette skyldes at trevirke som deponeres kan bidra til metanutslipp. Trevirke er en ressurs som egner seg godt til energigjenvinning eller som råstoff til nye produkter.

Deponiforbud og sortering

Fra 1. juli 2009 ble det forbudt å deponere trevirke og annet biologisk nedbrytbart avfall. Fra 1. januar 2008 ble det innført krav om avfallsplaner og kildesortering ved bygging og riving av hus og anlegg. Dette kan bidra til bedre utnyttelse av treavfallet og annet nedbrytbart avfall.