Plastavfall

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Stadig mer plastavfall gjenvinnes. Avfallet kan imidlertid medføre miljøfare, særlig når plasten havner i sjøen, der den kan påføre blant annet fugl og sjøpattedyr betydelige skader.

Mer gjenvinning av plastavfall

Rundt 37 prosent av plastemballasjeavfallet ble materialgjenvunnet i 2015.

Plastavfall som ikke er emballasje, går hovedsakelig til forbrenning med energiutnyttelse, men myndighetene utreder nye krav som skal sikre økt materialgjenvinning også av andre typer plast.

Andelen plast som deponeres har gått ned etter at deponering av nedbrytbart avfall ble forbudt i 2009.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Mer plastavfall framover

Plastavfall har flere gunstige egenskaper, og i dag øker bruken av plastemballasje sammenlignet med andre emballasjetyper.

Flere av plastproduktene med lang levetid vil også etter hvert bli utrangert. Vi regner derfor med at den totale mengden plastavfall vil øke.

Plast som kastes i naturen kan medføre miljøfare

Plast som kastes i naturen kan skape store problemer, spesielt når plastavfallet til slutt havner i havet. Dette skyldes først og fremst at plast har lang nedbrytningstid.

Enkelte typer plast inneholder giftige tilsetningsstoffer som kan lekke ut. I tillegg kan miljøgifter ute i naturen feste seg til overflaten på plast, slik at miljøgiftene akkumuleres og deretter spres i næringskjedene når dyr forveksler plasten med mat.

Fugler og dyr kan skades eller dø hvis de får i seg plastavfall, setter seg fast i det, eller kommer i kontakt med det på andre uheldige måter.

Materialgjenvinning gir reduserte klimagassutslipp

Når plast materialgjenvinnes, kan plasten brukes som råstoff i nye produkter. Dermed reduseres klimagassutslippene og energibruken sammenlignet med om produksjonen skulle skjedd med nye råvarer.

Materialgjenvunnet plast kan brukes til å produsere stadig flere ulike produkter, som for eksempel rør, plantepotter, plastsekker og klær.

Plast har høyt energiinnhold og egner seg også til energiutnyttelse. Når plast forbrennes gir det imidlertid utslipp av klimagassen CO2, siden plast i stor grad er laget av fossilt materiale.

Undersøkelser viser at miljøet spares for i overkant av to tonn CO2-ekvivalenter når ett tonn plastavfall materialgjenvinnes framfor at det går til energiutnyttelse.

Avtale om innsamling av plastemballasje

Det er inngått en avtale mellom næringslivet og Klima- og miljødepartementet om innsamling og gjenvinning av plastemballasje og optimering av plastemballasje.

For drikkevareemballasje er det en egen miljøavgift som reduseres med økende returandel. Avgiften har vært viktig for å oppnå den relativt høye innsamlingsprosenten vi har for drikkevareemballasje av plast i dag.