Plastavfall

Publisert av Miljødirektoratet

Stadig mer plastavfall gjenvinnes. Avfallet kan imidlertid medføre miljøfare, særlig når plasten havner i sjøen, der den kan påføre blant annet fugl og sjøpattedyr betydelige skader.

Mer gjenvinning av plastavfall

Andelen plastemballasje som går til materialgjenvinning og energiutnyttelse øker stadig. Ifølge de siste tallene fra Miljødirektoratet ble rundt 94 prosent av plastemballasjeavfallet gjenvunnet i 2014, av dette gikk omtrent 42 prosent til materialgjenvinning.

Annet plastavfall enn emballasje går hovedsakelig til forbrenning med energiutnyttelse. Andelen som deponeres har gått ned de siste årene. Dette har først og fremst sammenheng med forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall som ble innført fra 2009. Totalt går rundt 40 prosent av alt plastavfall i Norge til materialgjenvinning.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Mer plastavfall framover

Det blir stadig mer plastemballasje sammenlignet med andre emballasjetyper. Mengden plastemballasjeavfall ventes derfor å øke framover. I tillegg vil flere og flere plastprodukter med lang levetid bli utrangert. Vi regner derfor med at mengden plastavfall vil øke.

Plast som kastes i naturen kan medføre miljøfare

Plast er i liten grad nedbrytbart og vil nesten ikke gi klimagassutslipp ved deponering, slik mye annet avfall gjør. Plast som kastes i naturen kan imidlertid medføre miljøfare, spesielt når plasten havner i havet.

Dette skyldes blant annet lang nedbrytningstid, at en del produkter inneholder mikroplast og at enkelte typer plast inneholder giftige tilsetningsstoffer som kan lekke ut. Mikroplast akkumulerer miljøgifter, og disse kan spres i næringskjedene når dyr forveksler plasten med mat. Fugler og dyr kan skades eller dø hvis de får i seg plastavfall, setter seg fast i det, eller kommer i kontakt med det på andre uheldige måter. 

Materialgjenvinning gir reduserte klimagassutslipp

Når plast materialgjenvinnes betyr det at plasten brukes som råstoff i nye produkter. Dermed reduseres klimagassutslippene og energibruken sammenlignet med om produksjonen skulle skjedd med nye råvarer.

Materialgjenvunnet plast kan brukes til å produsere stadig flere ulike produkter, som for eksempel rør, plantepotter, plastsekker og klær. Plastflasker som har inneholdt brus og annen drikke kan brukes til å lage nye tilsvarende flasker.

Plast har høyt energiinnhold og egner seg også til energiutnyttelse. Når plast forbrennes gir det imidlertid utslipp av klimagassen CO2, siden plast i stor grad er laget av fossilt materiale. Undersøkelser viser at miljøet spares for i overkant av to tonn CO2-ekvivalenter når ett tonn plastavfall materialgjenvinnes framfor at det går til energiutnyttelse.

Avtale om innsamling av plastemballasje

Det er inngått en avtale mellom næringslivet og Klima- og miljødepartementet om innsamling og gjenvinning av plastemballasje og optimering av plastemballasje. For drikkevareemballasje er det en egen miljøavgift som reduseres med økende returandel. Avgiften har vært viktig for å oppnå den relativt høye innsamlingsprosenten vi har for drikkevareemballasje av plast i dag.