Papiravfall

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Den totale mengden papiravfall i Norge har gått noe ned siden 2012. Andelen som går til materialgjenvinning er stabil på ca. 96 prosent.

Høy materialgjenvinning av papiravfall

Omlegging av avfallstatistikken

  • I 2012 gjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) store endringer i metoden som brukes til å beregne mengden av ulike avfallstyper og behandlingen av avfallet.
  • Omleggingen av metoden gjør at tallene for mengder og behandlingsmåter fra 2012 ikke er direkte sammenlignbare med tallene for tidligere år.
  • Den nye metoden gir generelt mer korrekt statistikk, men med den nye metoden har vi ikke tall for hvor mye avfall som oppstår totalt av hver enkelt avfallstype. Mengdene til behandling viser kun sortert avfall.
  • Den totale mengden avfall (alle avfallstyper samlet) og mengden avfall fordelt på næring skal være sammenlignbar med tidligere avfallsregnskap.
  • Også i 2013 gjorde SSB endringer, og inkluderte flere kilder i avfallsregnskapet.

I kategorien papiravfall inngår papir, papp og kartong. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 765 000 tonn papiravfall ble sortert ut og levert til avfallsbehandling i Norge i 2013. Det er en nedgang fra 784 000 tonn i 2012. I tillegg kommer papir som kastes som en del av blandet avfall, og den totale mengden papiravfall er derfor trolig høyere enn den utsorterte mengden.

Mer enn 96 prosent av det utsorterte papiravfallet går i dag til materialgjenvinning, mens resten i hovedsak forbrennes.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Trykksaker og emballasje utgjør størsteparten av papiravfallet. Mye papiravfall egner seg godt til materialgjenvinning, og papir som er tilsmusset eller forurenset egner som godt til energiutnyttelse.

I 2011 utgjorde mengden avfall fra papir, papp og drikkekartong rundt 1,1 millioner tonn, ifølge tall fra SSB. Dette er om lag 11 prosent av alt avfall i Norge. De siste årene har mengdene papiravfall gått noe ned.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Regulering av papiravfall

Innsamling og gjenvinning av emballasjekartong og brunt papir (bølgepapp) er regulert gjennom avtaler mellom næringslivet og Klima- og Miljødepartementet. I 2014 ble 99 prosent av alt brunt papir og emballasjekartong samlet inn og gjenvunnet. Annet returpapir, som aviser og trykksaker, samles inn uten særskilt regulering fra miljømyndighetene.

Det er et velfungerende internasjonalt marked som etterspør brukt papir, papp og kartong for materialgjenvinning.