Metallavfall

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Metallavfall kommer fra flere kilder, blant annet kasserte kjøretøy, emballasje, EE-avfall og diverse fritidsprodukter. Materialgjenvinning av metallavfall fører til reduserte utslipp til miljøet.

Mye av metallavfallet stammer fra bilvrak

Omlegging av avfallstatistikken

  • I 2012 gjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) store endringer i metoden som brukes til å beregne mengden av ulike avfallstyper og behandlingen av avfallet.
  • Omleggingen av metoden gjør at tallene for mengder og behandlingsmåter fra 2012 ikke er direkte sammenlignbare med tallene for tidligere år.
  • Den nye metoden gir generelt mer korrekt statistikk, men med den nye metoden har vi ikke tall for hvor mye avfall som oppstår totalt av hver enkelt avfallstype. Mengdene til behandling viser kun sortert avfall.
  • Den totale mengden avfall (alle avfallstyper samlet) og mengden avfall fordelt på næring skal være sammenlignbar med tidligere avfallsregnskap.
  • Også i 2013 gjorde SSB endringer, og inkluderte flere kilder i avfallsregnskapet.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at 751 000 tonn metallavfall ble sortert ut og levert til avfallsbehandling i 2013. I tillegg kommer metallavfall som kastes som en del av restavfallet. Den totale mengden metallavfall er noe høyere enn den utsorterte mengden. Nesten alt utsortert metallavfall gikk til materialgjenvinning.

En betydelig del av metallavfallet er bilvrak som samles inn og gjenvinnes gjennom returordningen for kasserte kjøretøy. Returordningen drives som et produsentansvar. Det betyr at bilimportørene har overtatt ansvaret for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy. Dette gjør de gjennom returselskapet Autoretur. En viktig del av returordningen er vrakpant på bilvrak. Denne panten drives av staten, ved at det betales en vrakpantavgift når man kjøper ny bil. Denne avgiften får man tilbake som vrakpant når en bil vrakes hos en godkjent biloppsamler.

Resten av metallavfallet kommer fra miljøsanert EE-avfall, diverse metallavfall som gamle sykler og lignende, samt metallemballasje.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Avtale om innsamling av metallemballasje

Det er også inngått en avtale mellom næringslivet og Klima- og miljødepartementet om innsamling og gjenvinning av metallemballasje og optimering av metallemballasje. Nærmere 70 prosent av metallemballasjen ble materialgjenvunnet i 2014. For drikkevareemballasje er det en egen miljøavgift som reduseres med økende returandel. Avgiften har vært viktig for å oppnå den høye innsamlingsprosenten vi har for drikkevareemballasje av metall i dag.

Utover disse ordningene blir metallavfall i Norge samlet inn uten særskilt regulering. Prisen på skrapjern- og metall varierer, men er ofte så høy at det er et velfungerende marked for metallavfall.