Glassavfall

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Behandling av glassavfall gir lite utslipp til miljøet, men hvis glass kastes i naturen bidrar det til forsøpling. Gamle isolerglassruter som inneholder PCB eller andre miljøgifter skal håndteres som farlig avfall når de skal kastes.

Nesten all glassemballasje samles inn og gjenvinnes 

Omlegging av avfallstatistikken

  • I 2012 gjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) store endringer i metoden som brukes til å beregne mengden av ulike avfallstyper og behandlingen av avfallet.
  • Omleggingen av metoden gjør at tallene for mengder og behandlingsmåter fra 2012 ikke er direkte sammenlignbare med tallene for tidligere år.
  • Den nye metoden gir generelt mer korrekt statistikk, men med den nye metoden har vi ikke tall for hvor mye avfall som oppstår totalt av hver enkelt avfallstype. Mengdene til behandling viser kun sortert avfall.
  • Den totale mengden avfall (alle avfallstyper samlet) og mengden avfall fordelt på næring skal være sammenlignbar med tidligere avfallsregnskap.
  • Også i 2013 gjorde SSB endringer, og inkluderte flere kilder i avfallsregnskapet.

I 2014 ble omtrent 90 prosent av all glassemballasje samlet inn og materialgjenvunnet. Annet glass enn glassemballasje materialgjenvinnes i mindre grad.

Glass som materialgjenvinnes brukes blant annet til å produsere nye produkter av glass, glassopor, isolasjon, byggeblokker og glassbetong. Forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall har indirekte ført til at mer glassavfall har blitt sendt til materialgjenvinning. Bedre sortering gjør at glassavfallet har blitt renere og kan gjenvinnes.

Det er en egen miljøavgift på drikkevareemballasje av glass. Avgiften reduseres med økende returandel, og har vært viktig for å oppnå den høye materialgjenvinningsandelen vi har i dag.

Glassavfallet i 2014

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 97 000 tonn glassavfall ble sortert ut og levert til avfallsbehandling i 2014. I tillegg kommer glassavfall som kastes sammen med restavfallet. Den totale mengden glassavfall er trolig vesentlig høyere enn den utsorterte mengden.

En stor del av det utsorterte glassavfallet kommer fra private husholdninger. I 2014 dreide det seg om rundt 57 000 tonn. En mindre andel kom fra tjenesteytende næringer, bygg- og anleggsvirksomhet og industrien.

Av det utsorterte glassavfallet gikk rundt 84 000 tonn til materialgjenvinning.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Glassavfallet fram til 2011

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det oppsto 214 000 tonn glassavfall i Norge i 2011. Dette tilsvarte rundt to prosent av alt avfallet. Fra 1995 til 2011 var mengdene relativt stabile. Mesteparten av glassavfallet er bygningsglass, mens glassemballasje er den nest største produktgruppen.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut