Elektrisk og elektronisk avfall

Publisert av Miljødirektoratet Read in English

De fleste elektriske og elektroniske produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. Forsvarlig innsamling og behandling av avfallet er derfor avgjørende. I dag materialgjenvinnes 85 prosent av EE-avfallet.

Gratis levering

Elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall) kan leveres gratis til kommuner eller forhandlere som selger tilsvarende EE-produkter, for eksempel forhandlere av elektriske apparater, dagligvarebutikker og leketøysbutikker. Forhandlere og kommuner har både mottaks- og informasjonsplikt.

Bransjen sikrer forsvarlig behandling

Kostnadene for henting og behandling av avfallet dekkes av importører og produsenter av EE-produkter. Importørene og produsentene har opprettet returselskaper for å ta hånd om alt EE-avfallet, både det som kommer fra husholdninger og det som kommer fra næringsvirksomhet. Retursystemet er forskriftsfestet i avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter. Alle importører og produsenter må være medlem i et godkjent returselskap. 

Utgangspunktet for dagens ordning er en avtale mellom Klima- og miljødepartementet og bransjen, der de forplikter seg til å samle inn EE-avfall som oppstår hvert år, og på krav i forskriften. 

Returselskapene må ha godkjenning

Returselskapene må være godkjent av Miljødirektoratet. Godkjenningen baserer seg på en sertifiseringsordning. Krav for å bli sertifisert fremgår i vedlegg 2 til avfallsforskriftens kapittel 1.

Fem returselskap har per i dag godkjenning fra Miljødirektoratet, og tar hånd om alle typer EE-avfall:

Retursystemet har ført til økt innsamling

Høy levestandard, rask teknologisk utvikling og kortere levetid på produkter gjør at EE-avfallet øker opptil tre ganger så raskt som annet avfall.

Innsamlingen av EE-avfall har imidlertid økt betydelig etter at retursystemet kom på plass. I 2015 ble det rapportert inn en total mengde innsamlet EE-avfall på 146 571 tonn. Dette tilsvarer 28,1 kg EE-avfall per person.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Oppgang i materialgjenvinning

Det meste av EE-avfallet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Derfor er det viktig at det behandles forsvarlig. EE-avfall demonteres i egne behandlingsanlegg. Deler som inneholder miljøgifter blir behandlet som farlig avfall, mens resten i stor grad blir gjenvunnet.

I 2015 ble i underkant av 85 prosent av EE-avfallet materialgjenvunnet, og i underkant 13 prosent ble energigjenvunnet. Dette er en oppgang i andel materialgjenvunnet EE-avfall fra 80 prosent i 2014.

EE-registeret

EE-registeret er et produsentregister for EE-produkter. EE-registeret skal:

  • ha oversikt over alle produsenter og importører av EE-produkter
  • avdekke hvilke produsenter og importører som ikke overholder forpliktelsene sine
  • informere om regelverket og de forpliktelsene importører og produsenter har
  • samle inn og oppsummere informasjon fra returselskapene om innsamlet mengde EE-avfall

Europeisk regelverk

I 2002 vedtok EU direktivet om EE-avfall (WEEE Direktivet). Direktivet innførte produsentansvar for EE-produkter i hele EU, slik som vi har hatt i Norge siden 1999. Det setter også mål for innsamlet mengde og gjenvinningsnivå. I Norge har myndighetene gjennomført regelverket gjennom avfallsforskriftens kapittel 1

I 2012 vedtok EU et revidert og WEEE-direktiv. I Norge er de nye bestemmelsene tatt inn i avfallsforskriften kapittel 1, og gjelder fra og med 1. januar 2016. Endringene omfatter blant annet strengere krav til oppbevaring av kasserte EE-produkter.