Bilvrak

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Etterlatte bilvrak forsøpler nærmiljøet og gir utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Innsamling og gjenvinning av bilvrak er derfor strengt regulert. Hvert år leveres det inn omtrent 140 000 bilvrak i Norge.

Omlag 95 prosent av bilvrakene gjenvinnes

For å sikre tilfredsstillende innsamling og behandling av utrangerte biler ble det etablert en pante- og returordning for kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn på slutten av 1970-årene. Denne ordningen ble drevet av staten og varte fram til 2007. Fra 2007 ble det innført fullt produsentansvar for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy.

I dag samles over 95 prosent av de utrangerte bilene inn gjennom denne ordningen. Hvert år blir det i gjennomsnitt levert inn ca. 140 000 bilvrak.

Fra 1. januar 2015 er det krav om at 95 vektprosent av bilvrakene skal gjenvinnes. Returselskapet Autoretur AS har rapportert at de har oppnådd 94 prosent i 2014 og gjennomfører tiltak for å klare kravet. Gjennvinningen av bilvrak dreier seg hovedsakelig om materialgjenvinning av metall (73 prosent), men også noe ombruk av deler, samt energigjenvinning. Resten går til sluttbehandling.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Bilvrak inneholder miljøgifter og farlig avfall

Bilvrakordningen handler både om å ta vare på ressurser, og å ta hånd om farlige stoffer på en god måte.

Bilvrak inneholder en rekke deler som kan skade miljøet, blant annet batterier, balansevekter i bly, kvikksølvkomponenter samt komponenter med andre tungmetaller og katalysator. I tillegg finnes det en rekke miljøfarlige væsker som spylevæske, drivstoff, frostvæske, kjølemedium og bremsevæske.

Alle godkjente biloppsamlere skal fjerne disse delene og væskene fra bilvrak de mottar. Dette sparer miljøet for store mengder miljøgifter og farlig avfall, og gjør det mulig å gjenvinne de delene som egner seg for gjenvinning. Med et stålinnhold på over 800 kg per bilvrak spares miljøet for belastninger knyttet til produksjon av en relativt stor mengde nytt stål.

I dag er det imidlertid ikke krav om at setetrekk og tekstiler må fjernes før bilene hugges opp. I en nyere undersøkelse er det påvist høye verdier av bromerte flammehemmere i setetrekk og tekstiler i 20-30 prosent av bilene.

En god del av de farlige stoffene i bilvrak havner i restproduktet fra fragmenteringen, den såkalte ”fluffen”. Dette er dermed farlig avfall, med strenge krav til behandling.

Produsentansvar for innsamling og gjenvinning

Etter at det ble innført fullt produsentansvar for innsamling og gjenvinning av bilvrak etablerte bilimportørene returselskapet Autoretur AS. Autoretur AS har ansvar for å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy. Selskapet har god geografisk dekning for mottak av bilvrak.

Vrakpanten ble økt i statsbudsjettet for 2013. Ved kjøp av ny bil betales en vrakpantavgift på 2400 kroner. Når den utrangerte bilen blir levert til godkjent mottaksanlegg får den som eier bilen utbetalt en vrakpant på 3000 kroner.