Avfallshåndtering

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

For å sikre forsvarlig håndtering og god utnyttelse av ressursene i avfall, er det viktig at avfallet samles inn og håndteres på riktig måte.

Vi har flere behandlingsanlegg for avfall i Norge, men mye av det norske avfallet behandles i utlandet. Kommunene skal sørge for innsamling av avfall fra husholdningene.

Næringslivet har ansvar for eget avfall

Næringslivet har ansvar for sitt eget avfall. For enkelte typer kasserte produkter finnes det egne produsentansvarsordninger, for eksempel for elektrisk- og elektronisk avfall og batterier.

Dette er ordninger hvor produsenter og importører på ulike måter bidrar til at avfall samles inn og får en forsvarlig behandling.

Myndighetene kontrollerer at næringslivet og avfallsbehandlingsanleggene følger regelverket.

Forebygge at avfallet oppstår

Det er viktig å redusere avfallsmengdene samtidig som avfallet som oppstår bør behandles på en ressurseffektiv måte.

Avfallshierarkiet viser en prioritert rekkefølge for avfallshåndtering.

Hierarkiet har forebygging som høyeste prioritet, deretter ombruk, materialgjenvinning, annen gjenvinning (inkludert energiutnyttelse) og til sist sluttbehandling.

Avfallshierarkiet-01.png