Filter
Laster...
Tilbake Read in English

Uvisse rundt mange flaggermusartar

Mål

1.2 Ingen arter og naturtypar skal utryddast, og utviklinga til truga og nær truga arter og naturtypar skal betrast.

Indikator

Status for utvalde truga artar

Er vi på rett veg? Publisert av Miljødirektoratet

 

  • Breiøyre er klassifisert som kritisk truga på Norsk raudliste for artar. Frå gammalt av har vi berre fire kjende eldre funn av arten i Noreg. Arten blei funnen igjen i ein tunnel i dvale i nyare tid, og staden er beskytta med ei dør som blir stengd i dvaleperioden. Søk etter arten sommarstid i området rundt dvalestaden og i område kor det er naturleg at den finst har vore negative. 
  • Børsteflaggermus er klassifisert som kritisk truga på Norsk raudliste for artar. Vi veit lite om denne arten i Noreg. Den blei sist sett (fotografert) i Lunner i Oppland i 2010. Søk etter arten sommarstid i eigna lokalitetar og vinterstid i området der den blei funne har vore negative.
  • Tusseflaggermus er klassifisert som sårbar på Norsk raudliste for artar. Fyrste gong det er sikkert at den blei funnen i Noreg var i 2007 i Stavanger. Den kan ha vore oversett tidligare, då den lett kan forvekslast med både trollflaggermus og dvergflaggermus. Fordi tusseflaggermusa ynglar i hus bør det sjekkast nøye i framkant kva art det er, om det skal gjerast tiltak for å stengje ute flaggermus.
  • Trollflaggermus er klassifisert som sårbar på Norsk raudliste for artar. Arten blir registrert både om hausten og om sommaren. Vi veit ikkje om den overvintrar eller om den ynglar i Noreg. Mange funn tyder på at den ynglar her. Arten er ein trekkjande art og mange trekkjer nok utanlands om vinteren.
  • Storflaggermus er klassifisert som sårbar på Norsk raudliste for artar. Det er sannsynleg at arten ynglar hos oss, sjølv om vi enda ikkje har funne nokre storflaggermuskoloniar. Arten er ein trekkjande art og mange trekkjer nok utanlands om vinteren.