Filter
Laster...
Tilbake Read in English

Areal av inngrepsfrie naturområde

Mål

1.1 Økosystema skal ha god tilstand og levere økosystemtenester.

Indikator

Utvikling i areal av inngrepsfrie naturområde

Villmarkspregede områder, 1990-2013

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

  

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

Er vi på rett veg? Publisert av Miljødirektoratet

Inngrepsfrie naturområde blir definert som område som ligg ein kilometer eller meir i luftline frå tyngre tekniske inngrep. Vegar, jernbaneliner, vassdragsinngrep, vindturbinar og større kraftliner er eksempel på tyngre tekniske inngrep.

INON («Inngrepsfrie naturområde i Norge») er ein arealbruksindikator som skal vise status og utviklingstrekk for større samanhengande naturområde med eit urørt preg. Ettersom større samanhengande område har verdi for mellom anna leveområder og forflytningskorridorar for arter, landskap og friluftsliv, blir INON også ein indirekte indikator på tilstanden i naturen.

Vi får stadig mindre inngrepsfri natur. Nesten 900 kvadratkilometer gjekk tapt i perioden 2008-2012. Dette er ein svak auke i bortfallet på om lag tre prosent i høve til førre periode frå 2003-2007. Inngrep frå vegbygging og energianlegg står for om lag 90 prosent av bortfallet i den siste perioden.

Dei siste drygt hundre åra er dei villmarksprega naturområda i Noreg (område fem kilometer eller meir unna tyngre tekniske inngrep) reduserte frå omkring halvparten av landarealet til ca. 11,6 prosent per januar 2013. I Sør-Noreg var det berre att i underkant av fem prosent i januar 2013.