Tilstand

Miljøtilstanden i Dronning Maud Land er god

Nunatakområdene har en sparsom flora som består av lav, mose og alger. Her finnes ingen blomstrende planter. Terrestrisk virveldyrfauna finnes ikke, men flere sjøfugler hekker på land. Alle de fire selartene som hører hjemme i isen rundt Antarktis finner vi også ved kysten av Dronning Maud Land.

Lite som tyder på at miljøet er under stort press

Kunnskapen om miljøet i de store og isolerte områdene i Dronning Maud Land er noe begrenset. Imidlertid er det lite som tyder på at miljøet er under stort press, eller at det er store endringer på gang:

  • I Dronning Maud Land, som på resten av det Antarktiske kontinent, er det ikke en dokumentert betydelig trend med hensyn til temperatur- og klimaendringer. 
  • Det er ikke registrert sjeldne eller truede plante- eller dyrearter i Dronning Maud Land.

Tiltak

To spesielt fredede verneområder

Det er opprettet to relativt små spesielt fredede verneområder (ASPA) i Dronning Maud Land:

  • ASPA No. 141: Yukidori Valley, Langhovde, Lützow-Holmbukta
  • ASPA No. 142: Svarthamaren, Mühlig-Hofmannfjella