Arealbruk

Publisert av Miljødirektoratet Read in English

Fysiske inngrep og endret arealbruk utgjør i dag den viktigste negative påvirkningen på naturmangfoldet. Endringer i arealbruk og utslipp av klimagasser er også de to viktigste faktorene som regulerer klimaet på kloden. 

Naturområder uten inngrep - en knapphetsressurs

Naturområder uten inngrep blir sett på som en knapphetsressurs både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Spesielt i løpet av det 20. århundret bidro utviklingen og framveksten av flere samfunnssektorer til omfattende endringer i arealbruken og store inngrep i naturen.

Kartet viser fordeling av bebygde områder, jordbruksarealer, skog m.m. i og utenfor Trondheim. Zoom i kartet, eller klikk på Mer kart og funksjoner for å utforske dette eller andre områder i Norge nærmere. 

Inngrep kan få store konsekvenser for arter og naturtyper

Mange små inngrep, som hver for seg kan virke ubetydelige, kan samlet få betydelige følger for arters og bestanders muligheter til å overleve og for økosystemenes produksjonsevne. Nedbygging eller oppdyrking av naturlige økosystemer bidrar også til global oppvarming.   

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

 

Jord og skogbruk påvirker det biologiske mangfoldet

Jordbruk og skogbruk har alltid påvirket det biologiske mangfoldet i store deler av landet. Økende rasjonalisering og intensivering etter andre verdenskrig gjorde det moderne landbruket til en langt sterkere påvirkningsfaktor enn tidligere tiders jord- og skogbruk.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

 

Nedbygging av arealer har gitt omfattende inngrep i naturen

Nedbygging av arealer utgjør lite i prosent, men den biologiske verdien av de nedbygde områdene var ofte stor i utgangspunktet, og blir sterkt redusert ved nedbyggingen. Framveksten av energisektoren med vassdragsinngrep, energiproduksjon og energitransport bidro til omfattende inngrep i norsk natur i det 20. århundret.

Det samme gjelder utbygging av infrastruktur som vei og jernbane.

Viktig å ta vare på naturområder uten inngrep

I løpet av de siste 20-30 årene har det vokst frem en økende bevissthet og kunnskap om hvilken betydning endret arealbruk har for naturmangfoldet. Ivaretakelse av inngrepsfrie naturområder har blitt et eget miljømål, og kommuner og næringssektorer har dermed blitt pålagt å ta hensyn til slike områder i arealplanleggingen.