Tilstand

1200 kilometer er merket og tilrettelagt

Pilegrimsledene er lagt langs farbare veier knyttet til pilegrimstradisjonen i Norge. Ledene går slik at vandrerne ikke skader sårbare arter, naturtyper og kulturminner. Noen steder følger ledene eksisterende vei, andre steder har det vært behov for å opparbeide nye traséer.

De mest kjente pilegrimsledene:

  • Oslo – Trondheim og svenskegrensen – Stiklestad – Trondheim
  • Leden Skardøra – Trondheim "Romboleden"
  • Leden gjennom Østerdalen
  • Leden Grong – Stiklestad
  • Leden Oslo – Hamar, østlig rute

Det finnes også andre ruter, les mer om disse på Pilegrimsleden.no

Klikk på stedsnavn for å få opp omtale på kulturminnesøk.no:

Klikkbart kart over Pilegrimsleden Østre Toten Oslo Trondheim Stiklestad Meldal Rennebu Dovre Gran Bærum Hamar

Pilegrimsleden går gjennom et mangfold av natur- og kulturlandskap

Turer langs pilegrimsleden bringer oss gjennom et mangfold av Sør-Norges natur- og kulturlandskap. Fra de rike jordbruksbygdene på Østlandet og i Trøndelag, gjennom nordlige edelløvskoger og barskoger, til et belte med fjellbjørkeskog og over høyfjellet. Over Dovre går pilegrimsleden i åpent fjellterreng og traséen faller sammen med den gamle kongeveien.

Mens friluftslivstradisjonene i Norge i hovedsak knytter seg til ferdsel i utmark i skogen og på fjellet, åpner pilegrimsleden for ferdsel gjennom kulturlandskapet. Deler av pilegrimsleden går gjennom innmark og gir en unik mulighet til å oppleve varierte deler av norsk kulturlandskap.

Kystpilegrimsleden - en "ny" led

Gjennom fem fylker og fire bispedømmeråd skal pilegrimsleden langs kysten skal gå fra Eigersund til Trondheim. Det er et mål for kommende år å stake ut en kystled og sørge for at kulturminner og naturen langs kysten blir brukt til opplevelse og verdiskaping.

Tiltak

Lokalt engasjement og lokalt ansvar

Ledene går gjennom 45 kommuner og sju fylker. Arbeidet med å registrere og tilrettelegge ledene har ført til et stort lokalt engasjement.

Rydding og merking av pilegrimsleden startet i 1994

Arbeid med kartfesting, rydding og merking av pilegrimsledene i Norge startet i 1994. Den første leden, fra Oslo til Trondheim og Stiklestad, ble åpnet i 1997. Siden har flere leder blitt ryddet og merket.

Målet med dette arbeidet er å ta i bruk historiske veier og stimulere til friluftsaktivitet der natur- og kulturopplevelser ble forent. 

Nasjonalt pilegrimssenter

Nasjonalt pilegrimssenter skal lede og være et knutepunkt for arbeidet med pilegrimsledene i Norge. Nasjonalt pilegrimssenter ligger i Trondheim og er administrativt tilknyttet Riksantikvaren.