Kystkultur

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Norge er en kystnasjon. Store deler av befolkningen har opp gjennom historien hatt sitt inntektsgrunnlag fra sjøen og kystlivet. Denne aktiviteten har skapt et mangfold av kulturminner, der naust, sjøhus og fyrstasjoner er de mest synlige. Den ikke-materielle kunnskapen om livet på sjøen er også en viktig del av vår kulturarv.

Forfall i fraflyttingsområder

Mange av kystens kulturminner og kulturmiljøer er truet av sterk slitasje og forfall. Dette gjelder kulturarv i fraflyttingsområder, og spesielt i miljøer som representerer hverdagsliv og virksomheter slik som fiskerhavner, fiskevær, husmannsplasser, skipsbyggerier, naustmiljøer og kai- og slippanlegg. I andre deler av landet er kystens kulturarv godt ivaretatt.

Utbyggingspress og fraflytting truer kystområdene

En rekke miljøer langs kysten har lenge stått i fare for å forringes eller forsvinne helt. På Østlandet og Sørlandet er kystområdene utsatt for utbyggingspress.

En ekspansiv feriekultur har overtatt for den tidligere øyboerens nøkterne og enkle bo- og levemåte. Noen steder forandrer kystlandskapet totalt karakter ved utbygging og fortetting.

På Vestlandet og spesielt i Nord-Norge er problemstillingen først og fremst fraflytting og hurtig forfall i det barske klimaet. Viktige endringer av økologisk, teknisk, økonomisk og politisk karakter har styrt denne utviklingen. Ute av bruk vil de mest utsatte miljøene fort gå tapt, og mange verdifulle anlegg har forsvunnet de siste tiårene.

Samarbeid om vern av kystkultur

Kulturminneforvaltningen samarbeider med et bredt spekter av sektormyndigheter, regionale og lokale myndigheter og frivillige organisasjoner for å bevare og verne kystens kulturarv.

Det er utarbeidet en felles handlingsplan for kystkultur 2011-2014. Bak denne står Fiskeridirektoratet, Kystverket, Norsk kulturråd og  Riksantikvaren. De maritime sjøfartsmuseene er også med i oppfølgingen av arbeidet.

Fredete kystkulturminner

Den første fredningen av kystens kulturminner skjedde allerede på 1920-tallet med det gamle handelsstedet Rugsund i Bremanger i Sogn og Fjordane. Flere fartøy, fyr og tåkeklokker er i dag fredet. I tidlige tider var kyststedene nært knyttet til fiske, båtbygging, handel og næring. Gamle sjøboder og kaianlegg som nå er i satt i stand, vitner om dette. 

En av de siste fredningene av kystens kulturminner er uthavnen og kulturmiljøet Uthavnen og kulturmiljøet Ny-Hellesund i Søgne kommune som ble fredet i 2016.

Identitetsbygging og næringsutvikling

I dag har byer og steder langs kysten potensial for ny næring hvor kulturminneverdiene står sentralt. Risør har gjennom å bevare Den hvite by ved Skagerrak, lykkes i å kombinere identitetsbygging og næringsutvikling. Byen skapte seg en profil som kunst-, kultur- og trehusby, noe som ligger til grunn for de fleste utviklingstiltak i byen.