Batterier

Publisert av Miljødirektoratet

Noen batterier inneholder miljøgifter, som for eksempel kvikksølv, bly og kadmium. Andre gjør det ikke. Forhandlere har plikt til å ta i mot batterier av begge typer. Ingen batterier skal kastes i restavfallet.

Noen batterier inneholder miljøgifter

Det finnes mange typer batterier. Vi har høreapparatbatterier som veier under ett gram, og vi har nødstrømbatterier på over ett tonn. Det er oppladbare batterier, og det er engangsbatterier. Det er spesialbatterier til mobiltelefoner, verktøy osv., og det er standardbatterier som lommelyktbatterier.

Engangsbatterier

En vanlig batteritype er de alkaliske engangsbatteriene du kan kjøpe i dagligvarebutikker og som blant annet brukes i lommelykter og radioapparater. De inneholder ikke miljøgifter.

Knappcellebatterier brukes i små elektroniske apparater som klokker, høreapparater, spill og leker. De er sølvfargede og ser ut som knapper. Knappcellebatterier er som regel ikke oppladbare. Knappcellebatterier fra før 1. november 2015 kan inneholde inntil 2 prosent kvikksølv, men etter denne datoen gjelder samme grenser for knappcellebatterier som for andre batterier når det gjelder kvikksølv.

Oppladbare batterier

Nikkelkadmiumbatterier (NiCd) er en type oppladbare batterier som inneholder det meget giftige tungmetallet kadmium. Store nødstrømbatterier er oftest NiCd-batterier.

I bærbare batterier er det bare tillatt med svært lave nivåer av kadmium, med unntak av batterier til nødlys og alarmsystemer, medisinsk utstyr og bærbart elektroverktøy. I stedet for NiCd-batterier kan andre typer oppladbare batterier brukes, for eksempel metallhydridbatterier (NiMH) og litiumionebatterier (Li-ion). Disse batteriene er mindre miljøbelastende. Ettersom kadmiumfrie oppladbare batterier blir mer og mer tilgjengelige er det bestemt
at unntaket for bærbart elektroverktøy fra kadmiumbegrensningene bare skal gjelde fram til 31. desember 2016. Å bruke oppladbare batterier i stedet for vanlige engangsbatterier krever mindre ressurser og genererer mindre avfall og er derfor et godt miljøvalg.

Blybatterier er også oppladbare. De brukes for det meste som startbatterier i biler og til drift av trucker.

Uforsvarlig disponering kan skade helse og miljø

Noen batterityper kan inneholde tungmetallene kvikksølv, bly eller kadmium som er blant de farligste miljøgiftene vi kjenner til. Disse stoffene er både akutt og kronisk giftige. Kvikksølv utgjør en trussel både for miljøet og menneskers helse. Bly kan gi fosterskader og kadmium kan være kreftfremkallende.

Tungmetallforbindelser er ikke nedbrytbare. Når de havner i naturen, vil de være skadelige i mange år. Planter og småorganismer i jord og vann tar dem opp, og de er giftige for planter og dyr også ved lave konsentrasjoner. Miljøgiftene går inn i næringskjeden, og på grunn av svært langsom utskillelse skjer det en oppkonsentrering.

Miljødirektoratet har iverksatt en rekke tiltak for å redusere utslippene av disse miljøgiftene mest mulig.

Forbud, merking og innsamling av batterier

Norge har strenge grenser for hvor høyt innholdet av miljøgifter kan være i vanlige engangs- og oppladbare batterier.

Batterier er regulert i produktforskriften og avfallsforskriften. Noen typer batterier er forbudt. Dette gjelder for eksempel kvikksølvbatterier og kvikksølvholdige sinkbatterier. Det er også forbud mot batterier med betydelige mengder kadmium, med visse unntak.

Kommende endringer

Som følge av teknologiutvikling på batteriområdet blir det funnet bedre alternativer til miljøskadelige batterier.

Det er tillatt med kadmiumholdige batterier i bærbart elektroverktøy, men kadmiumfrie alternativer finnes nå tilgjengelige på markedet. Det er bestemt at fra 1. januar 2017 skal også batterier til bærbart elektroverktøy omfattes av strenge grenser for innhold av kadmium i EU.

Merking

Alle batterier skal være merket med en overkrysset avfallsbeholder som viser at batteriene ikke skal kastes i restavfallet. Batterier med betydelige mengder av tungmetallene kvikksølv, kadmium eller bly skal også merkes med det kjemiske symbolet for det aktuelle metallet, henholdsvis Hg, Cd og Pb. Det er også krav til kapasitetsmerking av bærbare oppladbare batterier og bilbatterier.

Symbol med overkrysset avfallsbeholder

Du kan levere brukte batterier gratis

De som selger batterier har plikt til å ta i mot alle batterier av samme type som de selv selger. Dette gjelder både batterier med miljøgifter og helt vanlige batterier. Batterier kan også leveres til mottak for farlig avfall og kommunale miljøstasjoner. Ingen batterier skal kastes i restavfallet.

Innsamling og behandling av brukte batterier

Produsenter og importører har ansvar for å samle inn kasserte batterier og har etablert returselskapet Batteriretur. Batteriretur sørger for at kasserte batterier som er levert inn blir sendt til godkjente behandlingsanlegg. Systemet finansieres gjennom gebyr på import av batterier.