De rådgivende gruppene (Faglig forum, Overvåkingsgruppa og Risikogruppa) har vurdert måloppnåelsen for miljømålene (delmålene) i forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Resultatene finnes i fellesrapporten: Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten (2010), kapittel 8. Under finner du en sammenstilling av målene med lenker til sider hvor de viktigste konklusjonene er gjengitt. Her er det også vist til indikatorer som kan knyttes til det aktuelle målet - og til målbeskrivelsen i fellesrapporten i fulltekst.

Mål

Status

Forurensning

Overordnet mål:
Utslipp og tilførsler av forurensende stoffer til Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal ikke føre til helseskader eller skader på naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Virksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal ikke bidra til forhøyede nivåer av forurensende stoffer.
Helse- og miljøfarlige kjemikalier og radioaktive stoffer:
Konsentrasjonen av helse- og miljøfarlige kjemikalier og radioaktive stoffer i miljøet skal ikke overskride bakgrunnsnivå for naturlig forekommende stoffer, og skal være tilnærmet null for menneskeskapte forbindelser. Utslipp og tilførsler av helse- og miljøfarlige kjemikalier eller radioaktive stoffer fra virksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal ikke bidra til overskridelser av disse nivåene.
Status
Operasjonelle utslipp:
Operasjonelle utslipp fra virksomhet i området skal ikke medføre skade på miljøet, eller bidra til økninger i bakgrunnsnivåene av olje eller andre miljøfarlige stoffer over tid.
Status
Forsøpling og miljøskade som følge av avfall:
Forsøpling og annen skade på miljøet som følge av utslipp av avfall fra virksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal unngås.
Status

Trygg sjømat

Fisk og annen sjømat skal være trygg og oppleves som trygg av forbrukeren i de ulike markedene. Status

Håndtering av risiko ved akutt forurensning

Akutt forurensning:

Risikoen for skade på miljøet og de levende marine ressursene som følge av akutt forurensning skal holdes på et lavt nivå, og skal kontinuerlig søkes ytterligere redusert. Dette skal også være styrende for virksomhet som medfører fare for akutt forurensning.

Sikkerhet og beredskap:
Sjøsikkerhet og oljevernberedskap skal utformes og dimensjoneres slik at den bidrar effektivt til fortsatt lav risiko for skade på miljøet og de levende marine ressursene.

Status

Biologisk mangfold - forvaltning av særlig verdifulle og sårbare områder og naturtyper

Overordnet mål:
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal forvaltes slik at mangfoldet av økosystem, naturtyper, arter og gener bevares, og økosystemenes produktivitet opprettholdes. Menneskelig aktivitet i området skal ikke skade økosystemenes funksjon, struktur, produktivitet eller dynamikk.
Aktiviteter i sårbare områder:
Aktiviteter i særlig verdifulle og sårbare områder skal foregå på en måte som ikke truer områdenes økologiske funksjoner eller biologiske mangfold.
Status
Marine naturtyper som er truede eller sårbare:
Skade på marine naturtyper som anses som truede eller sårbare, skal unngås. 
Status
Aktiviteter i særlig viktige marine naturtyper:
I marine naturtyper som er særlig viktige for økosystemenes funksjon, struktur, produktivitet og dynamikk, skal aktiviteter foregå på en slik måte at alle økologiske funksjoner opprettholdes.
Status

Biologisk mangfold - forvaltning av arter

Levedyktige bestander:
Naturlig forekommende arter skal finnes i levedyktige bestander
hvor det genetiske mangfoldet opprettholdes.
Status
Arter som høstes:
Arter som høstes, skal forvaltes innenfor sikre biologiske grenser slik at gytebestanden har god reproduksjonsevne.
Status
Nøkkelarter i økosystemet:
Arter som er viktige for økosystemenes funksjon, struktur, produktivitet og dynamikk, skal forvaltes slik at de kan ivareta sin rolle som nøkkelarter i økosystemet.
Status
Truede og sårbare arter og nasjonale ansvarsarter:
Truede og sårbare arter og nasjonale ansvarsarter skal opprettholdes på, eller gjenoppbygges til livskraftige nivåer så raskt som mulig. Utilsiktet negativ påvirkning av slike arter som følge av virksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal reduseres så langt det lar seg gjøre innen 2010.
Status
Organismer som ikke hører hjemme i økosystemet:
Menneskeskapt spreding av organismer som ikke hører naturlig
hjemme i økosystemene, skal unngås.
Status

Biologisk mangfold - bevaring av marine naturtyper

Representativt nettverk av beskyttede områder:
Et representativt nettverk av marine, beskyttede områder skal opprettes i norske kyst- og havområder senest innen 2012. Dette inkluderer også de sørlige delene av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.
Status