Ferskvann

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

Vi har mye vann i Norge og stor variasjon av elver og innsjøer. Om lag seks prosent av arealet i Norge er dekket av ferskvann. Norske myndigheter samarbeider om å forvalte vassdragene våre på en helhetlig måte.

Mye urørt norsk vassdragsnatur

Selv om mange norske vassdrag er bygd ut, har vi mye relativt urørt vassdragsnatur. Vannet er med på å skape spesielle landskapsformer som har et spesielt rikt dyre- og planteliv. Eksempler kan være ravinelandskap, der vannet skjærer seg ned i løsmasser som eroderes lett, og deltaområder i innsjøer og fjorder, der elver og bekker legger igjen mye løsmasser.Norske vassdrag er levesteder for planter og dyr som ikke er vanlige i andre deler av Europa. Kortskuddsplanter, elvemoser og store lakse- og oterbestander er eksempler på dette. Andre arter er på grensen for sitt utbredelsesområde mot nord og vest.

Stabil økologisk tilstand

Den økologiske tilstanden i ferskvann vurderes i dag med bakgrunn både i naturindeksen og klassifiseringssystemet for miljøtilstand i vann (bør åpnes i chrome). Der naturindeksen vurderer biologisk mangfold over større områder samlet sett, brukes klassifiseringssystemet for å vurdere økologisk tilstand i den enkelte elv eller den enkelte innsjø.

Naturindeksen

  • Naturindeksen måler tilstand og utvikling for det biologiske mangfoldet i de store økosystemene ved hjelp av over 300 indikatorer.
  • Indikatorene er naturlig forekommende arter eller andre naturelementer som er viktige for det biologiske mangfoldet (for eksempel død ved).
  • Naturindeksen er et tall på en måleskala fra 0 til 1, hvor 0 tilsvarer svært dårlig tilstand for det biologiske mangfoldet mens 1 tilsvarer en referansetilstand som er svært god.
  • I naturlige økosystemer defineres referansetilstanden som et økosystem som er lite påvirket av menneskelig aktivitet. I kulturbetingede økosystemer defineres referansetilstanden som natur i god hevd, dvs. den hevden som definerer naturtypen.
  • Politiske forvaltningsmål for naturindeksen er ikke satt.

I følge naturindeks for Norge har tilstanden for det biologiske mangfoldet i ferskvann vært stabil siden 1990 for landet samlet sett. I 2014 hadde naturindeksen en samlet verdi på 0,75 der verdien 1 tilsvarer tilstanden i økosystem med lite menneskelig påvirkning. Naturindeksen har noe lavere verdi i sør, spesielt på Sørlandet og deler av Vestlandet. Dette skyldes omfattende og langvarig forsuring som følge av langtransportert forurensning.

Naturindeks for ferskvann

 

  

Kilde: www.naturindeks.no

Økologisk tilstand i en elv eller en innsjø er et mål på hvordan tilstanden er for fisk, vannplanter og bunnlevende dyr. Mange steder i Norge har vannet god økologisk tilstand.
I overkant av 60 prosent av elvene og innsjøene i landet er blitt vurdert til å ha god økologisk tilstand.

Kartet viser vannkvaliteten rundt Trondheimsfjorden. Zoom i kartet for å utforske nærmere, eller klikk på "Utforsk kart" for å få opp et stort kart. Du kan klikke på hver enkelt vannforekomst og få opp faktaark med mye informasjon. Du kan også klikke på "Utforsk kart" for å se flere andre temaer, for eksempel vernede vassdrag og vassdragsregulering.

Lite bruk av grunnvann i Norge

Grunnvann er vannet som finnes i bakken under oss og som fyller porer og sprekker i løsmasser og fjell. Det finnes derfor de fleste steder og er en viktig vannforsyningskilde for spredte bosettinger og hytter. Rundt 15 prosent av oss får vannet vårt fra grunnvann. Dette er svært lite sammenlignet med flere andre land i Europa. En av årsakene til det er at vi har rikelig tilgang på overflatevann i Norge.

Flere typer påvirkninger

Menneskeskapte påvirkninger som har negativ effekt på tilstanden i vannet kan være ulike typer forurensninger og utslipp, forsuringer som følge av sur nedbør, vassdragsutbygging, spredning av fremmede arter og lakselus.

Helhetlig forvaltning av vannressursene

Vannforskriften gir grunnlaget for en helhetlig forvaltning av ferskvannsressursene hvor målet er å oppnå gode økologiske og kjemiske forhold i ferskvann, kystvann og grunnvann. Den setter rammer for utarbeidelse av regionale vannforvaltningsplaner der relevante sektormyndigheter samarbeider med interessegrupper og lager tiltaksplaner for å nå målene om god miljøtilstand.

Forskriften gjør EUs vanndirektiv gjeldende her i landet. Det er elleve vannregionmyndigheter i Norge, som har ansvar for hver sin vannregion. I tillegg samarbeider vi med nabolandene Sverige og Finland om seks vannregioner, som hovedsakelig ligger i nabolandene.