EE-avfall kan leveres gratis

Regelverket sier at EE-avfall kan leveres gratis til kommuner eller forhandlere som selger tilsvarende EE-produkter, for eksempel forhandlere av elektriske apparater, dagligvarebutikker og leketøysbutikker. Forhandlere og kommuner har både mottaksplikt og informasjonsplikt.

Bransjen har ansvaret for retursystemet for EE-avfall

Kostnadene for henting og behandling av avfallet dekkes av importører og produsenter av EE-produkter. Siden 1999 har disse hatt ansvaret for å drive retursystemet for EE-avfall. De har opprettet returselskaper for å ta hånd om alt EE-avfallet, både det som kommer fra husholdninger og det som kommer fra næringsvirksomhet. Retursystemet er forskriftsfestet i avfallsforskriften kapittel 1. Alle importører og produsenter må være medlem i et godkjent returselskap. 

Importører og produsenter har inngått en avtale med Miljøverndepartementet, der de forplikter seg til å samle inn minst 80 prosent av alt EE-avfall som oppstår hvert år. Avtalen innebærer også at de skal arbeide for å redusere avfallsproblemene fra EE-produkter.

Returselskapene må være godkjent

Returselskapene må være godkjent av Miljødirektoratet. Godkjenningen baserer seg på en sertifiseringsordning. Krav for å bli sertifisert fremgår i vedlegg 2 til avfallsforskriftens kapittel 1.

Fem returselskap har godkjenning fra Miljødirektoratet, disse tar hånd om alle typer EE-avfall:

Retursystemet har ført til økt innsamling

Høy levestandard, rask teknologisk utvikling og kortere levetid på produkter gjør at EE-avfallet øker opptil tre ganger så raskt som annet avfall.

Som figuren under viser, har innsamlingen av EE-avfall økt betydelig etter at retursystemet kom på plass. I 2012 ble det rapportert inn en total mengde innsamlet EE-avfall på 143 790 tonn. Dette tilsvarer 29,5 kg EE-avfall per person.

Les mer om dataene | Del graf

 

Behandling av EE-avfall

Det meste av EE-avfallet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Derfor er det viktig at det behandles forsvarlig. EE-avfall demonteres i egne behandlingsanlegg. Deler som inneholder miljøgifter blir behandlet som farlig avfall, mens resten i stor grad blir gjenvunnet.

I 2012 ble 82 prosent av EE-avfallet materialgjenvunnet og 13 prosent ble energigjenvunnet. Det er omtrent som i 2011.

EE-registeret

EE-registeret er et produsentregister for EE-produkter. EE-registeret skal:

  • ha oversikt over alle produsenter og importører av EE-produkter
  • avdekke hvilke produsenter og importører som ikke overholder forpliktelsene sine
  • informere om regelverket og de forpliktelsene importører og produsenter har
  • samle inn og oppsummere informasjon fra returselskapene om innsamlet mengde EE-avfall

Europeisk regelverk

I 2002 vedtok EU direktivet om EE-avfall (WEEE Direktivet) Direktivet innførte produsentansvar for EE-produkter i hele EU, slik som vi har hatt i Norge siden 1999. Det setter også mål for innsamlet mengde og gjenvinningsnivå. I Norge har myndighetene implementert regelverket gjennom avfallsforskriftens kapittel 1

I 2012 vedtok EU et revidert WEEE direktiv. Dette vil bli implementert i avfallsforskriften kapittel 1.