Avfall

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

Økonomisk vekst og forbruk gjør at avfallsmengdene fortsetter å vokse i Norge. Målet er å produsere mindre avfall, samtidig som vi utnytter ressursene bedre.

Økt forbruk gir mer avfall

Økonomisk vekst bidrar til økt forbruk og mer avfall. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at avfallsmengdene aldri har vært høyere enn i 2015, som er det siste året vi har tall for.

Den totale avfallsmengden har vokst med 56 prosent siden 1995.

Totalt oppsto 13 millioner tonn avfall i 20151. Dette inkluderer 1,9 millioner tonn lett forurensede masser.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Industrien er den største kilden til avfall i Norge, men mye av dette avfallet gjenvinnes. Avfallsmengdene fra industrien har gått ned de siste ti årene, mens husholdningene kaster stadig mer.

Mindre miljøproblemer fra avfall

Bedre håndtering av avfallet gjør at utslippene fra avfall - både av miljøgifter og klimagasser - har gått ned i Norge.

Strengere krav til avfallsdeponering har for eksempel gitt bedre kontroll med avrenning av miljøgifter fra deponiene.

De senere årene har også myndighetene stilt strenge krav til rensing av utslipp, slik at vi nå opplever mindre miljø- og helseproblemer på grunn av forbrenning av avfall.

Nordmenn kaster mindre enn europeerne

Nordmenn kaster ca. 50 kilo mindre avfall enn en gjennomsnittlig europeer hvert år. Mengden husholdningsavfall og lignende avfall per nordmann var 421 kilo i 2015, mens gjennomsnittet for de 28 EU-landene var 481 kilo.

Tallet varierer imidlertid mye mellom EU-landene: Dansker genererer for eksempel 792 kilo kommunalt avfall per innbygger hvert år, mens serbere bare genererer 259 kilo per innbygger.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Mer av avfallet utnyttes

Deponering av avfall er behandlingsmåten som regnes å ha størst påvirkning på miljøet, blant annet fordi helse- og miljøskadelige stoffer kan spres med vann som siger gjennom deponiet og blir forurenset. For 20 år siden var det vanligst å kaste alt avfall på slike avfallsdeponier, men i dag deponerer vi svært lite avfall i Norge.

Fra 2009 ble det forbudt å deponere nedbrytbart avfall i Norge, og forbrenningskapasiteten vår har økt, slik at vi kan utnytte ressursene i avfallet bedre. Mye avfall blir behandlet i Norge, men en del blir også eksportert til for materialgjenvinning eller energiutnyttelse i andre land.

I 2015 ble 36 prosent av alt ordinært avfall materialgjenvunnet.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Farlig avfall og lett forurensede masser fra anleggsarbeid inngår ikke i disse tallene.

Økonomisk vekst gir mer avfall

Økonomisk vekst gir økt produksjon og forbruk, og er den viktigste drivkraften bak de økte avfallsmengdene. Større boliger, mer ombygging og oppussing gir også raskere utskiftninger av møbler og EE-produkter. Det skaper også større avfallsmengder.

Norge har et mål om at veksten i den totale avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten, altså at det skapes mer verdier per tonn avfall som produseres.

Finanskrisen ga midlertidig stopp

Avfallsmengdene har steget jevnt og trutt fram til 2007, i takt med den økonomiske veksten. Fra 2008 var det en nedgang, trolig fordi finanskrisen ga en nedgang i byggesektoren og tjenesteytende næringer.

Etter 2009 begynte avfallsmengden å stige igjen.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

SSB har endret metoder for innhenting av statistikken fra 2012. For totalmengde avfall og behandling av avfallet skal endringen derimot ikke gjøre store utslag, og tendensen i utviklingen gir et riktig bilde.

Miljøgifter kan havne i naturen

Avfall kan påvirke miljøet direkte ved at dårlig avfallshåndtering eller forsøpling endrer økosystemene. Forsøpling av havet er en økende bekymring, fordi plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og mennesker.

Avfall kan inneholde tungmetaller og andre miljøgifter. For å unngå at miljøgifter havner i naturen, er det viktig at farlig avfall tas forsvarlig hånd om.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Forbrenning av avfall kan føre til utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier, støv og forurensninger som bidrar til sur nedbør.

Avfall har også indirekte konsekvenser for miljøet, dersom avfallet ikke blir resirkulert eller gjenvunnet og ressursene går tapt.

Mye gjenvinnes

Tidligere handlet mye av arbeidet rundt avfall og miljø om å sikre at avfallet ble samlet inn og håndtert, slik at avfallet ikke kom på avveier og forurenset miljøet. Der har vi i dag kommet langt, og det er lagt begrensninger på avfall som går til avfallsdeponering.

Returordninger

Vi har retursystemer for drikkevareemballasje, som plast- og glassflasker og metallbokser – i tillegg til returordninger for EE-avfall, emballasje, biler, dekk, batterier og PCB-vinduer. Ordningene skal bidra til forsvarlig behandling og høy materialgjenvinning.

Materialgjenvinning og produkter som kan leve lenge

I dag jobber vi også mer for å sikre at mer av avfallet materialgjenvinnes, slik at ressursene utnyttes bedre. Et eksempel er å sikre at sjeldne jordartsmineraler som finnes i elektrisk og elektronisk avfall kan materialgjenvinnes. Dette må skje uten at miljøgifter spres videre til nye produkter.

Vi må også passe på at nye produkter som utvikles har lang levetid, for eksempel ved at enkeltdeler lettere kan byttes ut uten at hele produktet må erstattes. Nye produkter må også inneholde minst mulig miljøgifter.

Kommunen tar seg av husholdningsavfallet

Kommunene har ansvar for at husholdninger kan kvitte seg med avfall på en god måte. Det betyr at kommunen har monopol på innsamling av avfallet vi kaster hjemme.

Kommunen kan også tillate at private avfallsselskaper samler inn avfall på vegne av kommunen. Noen private selskaper tilbyr også behandling av avfallet. Private avfallsselskapene trenger tillatelse, i de fleste tilfeller fra Fylkesmannen.

Håndteringen av husholdningsavfallet finansieres gjennom et avfallsgebyr (renovasjonsgebyr), som hver husstand betaler til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger blant annet av demografiske forhold og hvilken avfallsløsning som er valgt. Gebyret skal aldri overstige de faktiske kostnadene ved å håndtere avfallet.

Næringslivet har ansvar for eget avfall

Næringslivet har ansvar for sitt eget avfall. For enkelte typer kasserte produkter finnes det egne produsentansvarsordninger, for eksempel for elektrisk- og elektronisk avfall og for batterier. Da bidrar både produsenter og importører til at avfallet samles inn og får en forsvarlig behandling.

Frakter avfall ut av Norge

Mange virksomheter er med på å eksportere avfall til utlandet. Alle eksportører – både avfallsmeglere og transportører – må registreres, slik at myndighetene har bedre oversikt over den delen av avfallsbransjen som ikke er omfattete av tillatelser.