Nasjonale mål : Friluftsliv

Miljømål

Om indikatoren

Er vi på rett veg?

Delta i friluftsliv
Alle skal ha høve til å drive friluftsliv som helsefremjande, trivselsskapande og miljøvennleg aktivitet i nærmiljøet og i naturen elles.

Del av befolkninga som deltek i friluftslivsaktivitetar  

Mange deltek i friluftsliv
 

Talet på skular som deltek i prosjektet Den naturlege skulesekken  

538 skular har delteke i Den naturlege skulesekken
 

Del av bustader, skular og barnehagar i eit utval byar og tettstader som har trygt og tilgjengeleg leike- og rekreasjonsareal innan 500 meters avstand  

Lita endring i tilgang til rekreasjonsareal
 

Talet på kommunar med rekreasjons- og friluftsområde lagt til rette med universell utforming  

50 prosent av kommunane har friluftsområde med universell utforming
 
 

Sikre område for friluftsliv
Område av verdi for friluftslivet skal sikrast og forvaltast slik at naturgrunnlaget blir teke vare på.

Tal på nye friluftsområde sikra med statleg medverknad pr. år  

Stadig fleire statleg sikra offentlege friluftsområde
 

Prosentdel av friluftsområde sikra med statleg medverknad som har eigne forvaltningsopplegg  

Friluftsområde med eigne forvaltningsopplegg
 
 

Allemannsretten
Allemannsretten skal haldast i hevd.

Del av befolkninga som har kunnskap om allemannsretten  

Kjennskap til allemannsretten
 

Del av arealet i 100-metersbeltet langs kysten frå svenskegrensa til og med Hordaland som er tilgjengeleg for allmenta  

Mindre byggeaktivitet i strandsona
Mindre tilgjengeleg strandsone
Ni av ti søknader om dispensasjon innvilga
 
 

Del: