Nasjonale mål : Kulturminne og kulturmiljø

Miljømål

Om indikatoren

Er vi på rett veg?

Tap av kulturminne minimerast
Tapet av verneverdige kulturminne og kulturmiljø skal minimerast. Innan 2020 skal det ligge føre oversikter over verneverdige kulturminne og kulturmiljø for kvar kommune som grunnlag for å prioritere eit utval som skal takast vare på.

Prosentvis årleg tap av verneverdige kulturminne i utvalte område  

 

Prosentvis årleg tap av SEFRAK-registrerte bygningar i utvalte område  

Årleg tap av SEFRAK-bygningar
 

Størrelsen på areal med bevaringsstatus etter plan- og bygningslova  

Storleiken på areal med bevaringsstatus
 

Prosentvis årleg tap av kulturminne i jordbruket sitt kulturlandskap  

Tap av kulturminne i kulturlandskap forma av jordbruket
 

Talet på kommunar med oppdatert oversikt over verneverdige kulturminne og kulturmiljø  

Talet på kommunar med oversikt over verneverdige kulturminne
 

Talet på kommunar med plan etter PBL for kulturminne og kulturmiljø (finst i KOSTRA)  

Talet på kommunar med Kulturminneplan
 

Talet på riveløyve og dispensasjonar etter PBL som vedkjem verneverdige kulturminne  

 

Talet på kommunar med tilgang på kulturminnekompetanse (finst i KOSTRA)  

Tilgang til kulturminnekompetanse
 

Talet på verneverdige kulturminne og kulturmiljø i Askeladden  

Askeladden
 

Talet på verneverdige kulturminne som er sette i stand og registrerte i Lykillinn fordelt etter geografi, kategori kulturminne, formell status og eigarform  

Kulturminne sette i stand og registrerte i Lykillinn
 
 

Tap av arkeologiske kulturminne minimerast
Eit prioritert utval automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020.

Årleg tap og skade på automatisk freda arkeologiske kulturminne i utvalte område og etter årsaksforhold  

Tap av arkeologiske kulturminne
Årsak til skade på arkeologiske kulturminne
 

Talet på automatisk freda kulturminne som blir fjerna gjennom dispensasjon  

Kulturminne fjerna gjennom dispensasjon
 

Talet på automatisk freda kulturminne der det er utført undersøkingar for å dokumentere og ivareta kjeldeverdi  

Dokumentere og ivareta kjeldeverdi
 

Talet på automatisk freda kulturminne der det er utført utbetrande tiltak og/eller tilrettelegging  

Utbetrande tiltak og/eller tilrettelegging
 

Talet på automatisk freda kulturminne med eit tilfredsstillande bevarings- og vedlikehaldsnivå  

 

Talet på automatisk freda kulturminne med eit tilfredsstillande bevarings- og vedlikehaldsnivå som er tilrettelagt for publikum  

Tilrettelegging for publikum
 
 

Eit representativt utval skal fredast
Eit representativt utval kulturminne og kulturmiljø skal vere vedtaksfreda innan 2020.

Talet på freda bygningar og anlegg fordelte etter geografisk, sosial, etnisk, nærings- og tidsmessig breidde  

Freding av ulike kulturminne og kulturmiljø
 
 

Godt vedlikehald
Freda bygningar, anlegg og fartøy skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020.

Delen freda bygningar og anlegg med ordinært vedlikehaldsnivå (i prosent)  

Vedlikehaldsnivå for freda bygningar og anlegg
 

Talet på freda fartøy og fartøy som inngår i verneplan for fartøy, og som er sette i stand  

Talet på freda fartøy og fartøy som inngår i verneplan for fartøy, og som er sette i stand
 
 

Del: