Boersvineblom

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Boersvineblom (Senecio inaequidens) er en fremmed art som forholdsvis nylig har blitt introdusert til Norge, trolig som blindpassasjer med malm fra Sør-Afrika. Planten inneholder gift som er skadelig for mennesker og dyr. I Europa har den nå spredt seg fra skrotemarkarealer til sanddyner og klippestrender ved havet.

Boersvineblom - en fremmed skadelig art

Planten kommer opprinnelig fra Sør-Afrika, men har i dag spredt seg til store deler av Europa, Afrika, Nord-Amerika og Australia. Introduksjonen til Europa har trolig skjedd ved import av ull. Første gang boersvineblom ble funnet i Norge var i Oslo i 1995. Fra 1995 til i 2015 er arten påvist i 18 kommuner i 10 fylker i Norge. Planten har sannsynligvis blitt spredd innad i landet via jordmasser og dårlig rengjorte transportmidler.

Planten trives best i kompakt jord i et åpent landskap. Arten er foreløpig bare funnet på skrotemark, det vil si på steder der den naturlige vegetasjonen er sterkt forstyrret eller ødelagt. Typiske eksempler er avfallsplasser og langs jernbanespor og småveier. Det kan imidlertid forventes at den kan spre seg til mer sårbare naturtyper, som strandenger, sanddyner og klippestrender. I Frankrike er boersvineblom nå etablert i slike miljø. 

Høy økologisk risiko

Boersvineblom utgjør en så stor risiko for naturmangfoldet at den har blitt plassert i Artsdatabankens svarteliste i risikokategorien høy økologisk risiko. Med sin store frøproduksjon har boersvineblom et godt spredningspotensial. Planten er i tillegg resistent mot en rekke kjemiske ugrasmiddel. Når planten først er etablert, er det svært vanskelig og kostbart å fjerne den.

Viktig å overvåke spredning av arten

Miljødirektoratet er bekymret for at boersvineblom skal spre seg til friarealer, beitemarker og vernete og sårbare naturområder i Norge.

Det er viktig å overvåke spredningen av arten i landet slik at man kan sette i verk tiltak på et tidlig stadium. Du kan selv bidra med å melde inn funn av boersvineblom til Artsdatabankens tjeneste artsobservasjoner.no.