• Lokal luftforurensning

  Lokal luftforurensning

  Luftkvaliteten i Norge har blitt bedre de siste 20 årene. Lokal luftforurensning er likevel fortsatt et problem i flere byer, og nasjonale mål for lokal luftkvalitet ble ikke nådd i 2013.  

 • Klima i endring

  Klima i endring

  Miljøstatus.no har samlet den nyeste kunnskapen om klimaendringene. Heftet "Klima i endring" oppsummerer de viktigste funnene i de tre delrapportene fra FNs klimapanels femte hovedrapport.  

 • Villrein

  Villrein

  Norge forvalter de siste livskraftige bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa. Dette gjør at vi har et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen. Ulike typer inngrep og forstyrrelser har gjort villreinens leveområd...  

 • Fiskeri

  Fiskeri

  Fiskeri påvirker de marine økosystemene i stor grad. Derfor reguleres fiskerinæringen strengt, slik at også kommende generasjoner kan spise fisk fra norske havområder.  

 • Våtmarksområder

  Våtmarksområder

  Våtmarkene er verdifulle områder. De utgjør et hjem for et mangfold av vakre og sjeldne arter som er avhengige av de spesielle betingelsene som skapes der land og vann møtes.  

 • Stillheit i naturen

  Stillheit i naturen

  Stillheita i naturen og fråværet av støy er viktig for helsa og livskvaliteten til mange. Samtidig blir det stadig meir menneskeskapt støy. Vi treng meir kunnskap om stille område og om plager frå støy i friluftsområde i Noreg.  

 • Gamle hus, energisparing og miljø

  Gamle hus, energisparing og miljø

  Gamle hus har mange kvaliteter som det er viktig å ta vare på, også i et miljøperspektiv.  

Sjekk miljøet der du er

Miljøkart på mobil

Svalbards isbreer Norsk Polarinstitutt

25.11 På Svalbard har det isdekte brearealet minsket med 80 kvadratkilometer per år i de siste 30 årene. Nå har glasiologer tatt for seg utviklingen av Svalbards smeltende isbreer i en ny bok.

Raske klimatiltak kan avverge store utgifter og ubotelig skade Miljødirektoratet.no

03.11 FNs klimapanel slår fast at klimaendringer har hatt konsekvenser for natur og samfunn over hele verden de siste tiårene. Temperaturen vil fortsette å stige. Uten utslippsreduksjoner vil risikoen for alvorlige og irreversible klimaendringer være høy mot slutten av århundret, selv med klimatilpasning. Vi må kutte utslippene mye og raskt for å...

Jervebestanden oppfyller nasjonalt mål Miljødirektoratet.no

31.10 Rovdata meldte torsdag at det ble født 52 jervekull i Norge i 2014. Sammenholdt med antallet ekstraordinære uttak gjennomført av miljøforvaltningen viser dette at bestanden før beitesesongen lå nøyaktig på Stortingets vedtatte mål om 39 jervekull i året.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?

Droner kartlegger ungskog i Ringsaker Fylkesmannen i Hedmark

18.08 Droner brukes i en nyskapende, unik masteroppgave i skogbruk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.