• Klima i endring

  Klima i endring

  Miljøstatus.no har samlet den nyeste kunnskapen om klimaendringene. Heftet "Klima i endring" oppsummerer de viktigste funnene i de tre delrapportene fra FNs klimapanels femte hovedrapport.  

 • Truede arter

  Truede arter

  Truede arter er plante- og dyrearter som er står i fare for å bli utryddet, ofte på grunn av menneskelig aktivitet. Den nasjonale rødlista gir den offisielle oversikten over truede arter i Norge. Det fins også en global rødliste.  

 • Våtmarksområder

  Våtmarksområder

  Våtmarkene er verdifulle områder. De utgjør et hjem for et mangfold av vakre og sjeldne arter som er avhengige av de spesielle betingelsene som skapes der land og vann møtes.  

 • Stillheit i naturen

  Stillheit i naturen

  Stillheita i naturen og fråværet av støy er viktig for helsa og livskvaliteten til mange. Samtidig blir det stadig meir menneskeskapt støy. Vi treng meir kunnskap om stille område og om plager frå støy i friluftsområde i Noreg.  

 • Gamle hus, energisparing og miljø

  Gamle hus, energisparing og miljø

  Gamle hus har mange kvaliteter som det er viktig å ta vare på, også i et miljøperspektiv.  

 • Allemannsretten

  Allemannsretten

  Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir oss mange muligheter. Vi kan både ferdes og overnatte i naturen og høste av den.  

 • Kjempebjørnekjeks

  Kjempebjørnekjeks

  Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) er en fremmed art som kan etablere store bestander som endrer vegetasjonens struktur og fortrenge de arter som finnes naturlig på stedet.  

Raske klimatiltak kan avverge store utgifter og ubotelig skade Miljødirektoratet.no

03.11 FNs klimapanel slår fast at klimaendringer har hatt konsekvenser for natur og samfunn over hele verden de siste tiårene. Temperaturen vil fortsette å stige. Uten utslippsreduksjoner vil risikoen for alvorlige og irreversible klimaendringer være høy mot slutten av århundret, selv med klimatilpasning. Vi må kutte utslippene mye og raskt for å...

Jervebestanden oppfyller nasjonalt mål Miljødirektoratet.no

31.10 Rovdata meldte torsdag at det ble født 52 jervekull i Norge i 2014. Sammenholdt med antallet ekstraordinære uttak gjennomført av miljøforvaltningen viser dette at bestanden før beitesesongen lå nøyaktig på Stortingets vedtatte mål om 39 jervekull i året.

Viktig krigshistorie fredet i Øst-Finnmark Riksantikvaren.no

29.10 Det er nå 70 år siden frigjøringen av Øst-Finnmark.  Lørdag fredet Riksantikvaren Rørbua og 1944-tunellen i Sør-Varanger, to viktige kulturminner fra andre verdenskrig.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?

Droner kartlegger ungskog i Ringsaker Fylkesmannen i Hedmark

18.08 Droner brukes i en nyskapende, unik masteroppgave i skogbruk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.