• Ozonlaget

  Ozonlaget

  Målignene av ozonlaget for 2013 bekrefter den positive trenden vi har sett over flere år. Nedbrytingen ser ut til å ha stoppet opp. Over noen områder er ozonlaget i ferd med å bli tykkere.

   
 • Våtmarksområder

  Våtmarksområder

  Våtmarkene er verdifulle områder. De utgjør et hjem for et mangfold av vakre og sjeldne arter som er avhengige av de spesielle betingelsene som skapes der land og vann møtes.  

 • Radioaktivitet i sopp

  Radioaktivitet i sopp

  Noen sopparter i områder med mye radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken kan inneholde forholdsvis mye radioaktiv forurensning. Det radioaktive stoffet cesium-137 har en halveringstid på 30 år og finnes derfor fortsatt i jorda.  

 • Allemannsretten

  Allemannsretten

  Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir oss mange muligheter. Vi kan både ferdes og overnatte i naturen og høste av den.  

 • Edelkreps

  Edelkreps

  Det totale antallet edelkreps i Norge har gått kraftig ned, og arten er i dag ansett som sterkt truet. Edelkrepsbestandene er likevel høstbare, og fiske etter edelkreps er nå åpent fram til midten av september.

   
 • Bygdøy kulturmiljø

  Bygdøy - fredet kulturmiljø

  Kulturmiljøet på Bygdøy i Oslo har stor variasjon av natur- og landskapstyper med rikholdige og godt bevarte kulturspor. Kulturmiljøet ble fredet i 2012.  

 • Kjempebjørnekjeks

  Kjempebjørnekjeks

  Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) er en fremmed art som kan etablere store bestander som endrer vegetasjonens struktur og fortrenge de arter som finnes naturlig på stedet.  

 • Truede arter

  Truede arter

  Truede arter er plante- og dyrearter som er står i fare for å bli utryddet, ofte på grunn av menneskelig aktivitet. Den nasjonale rødlista gir den offisielle oversikten over truede arter i Norge. Det fins også en global rødliste.  

 • Konsekvenser av klimaendringer

  Konsekvenser av klimaendringer

  Klimaendringene vi har sett de siste tiårene har hatt virkninger på natur og mennesker på alle kontinenter og hav. FNs klimapanel (IPCC) la fram ny dokumentasjon på dette 31. mars.

   

Fremdeles uklart for vår minste gås Miljødirektoratet.no

30.09 I år ble det født kun 11 eksemplarer av den kritisk truede arten dverggås i Norge.

En milepæl for bevaring av villaksen Miljødirektoratet.no

23.09 Mattilsynet har i dag friskmeldt elvene i Steinkjer-regionen etter at de har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i mer enn 30 år. Friskmeldingen er et viktig steg for å sikre villaksen og samfunnsøkonomiske verdier i milliardklassen.

Nytt og bedre miljøatlas for Norge

19.09 Finnes det noen fremmede eller truede arter rundt hytta mi? Hvor er det søkt om utbygging av vindkraftparker? Sjekk selv i nytt og forbedret miljøatlas for Norge.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?

Droner kartlegger ungskog i Ringsaker Fylkesmannen i Hedmark

18.08 Droner brukes i en nyskapende, unik masteroppgave i skogbruk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.