• Konsekvenser av klimaendringer

  Konsekvenser av klimaendringer

  Klimaendringene vi har sett de siste tiårene har hatt virkninger på natur og mennesker på alle kontinenter og hav. FNs klimapanel (IPCC) la fram ny dokumentasjon på dette 31. mars.

   
 • Store klimautfordringer - eksempler på løsninger

  Store klimautfordringer - eksempler på løsninger

  Flere land er allerede i gang med å tilpasse seg til et klima i endring, og flere steder gjennomføres det tiltak for å redusere virkningene av klimaendringene.

   
 • UV-stråling

  UV-stråling

  UV-strålingen varierer med hvor høyt sola står på himmelen, tykkelsen på skydekket, ozonlaget og eventuell luftforurensing. Snø reflekterer sollys og øker dermed UV-strålingen. Foto: iStockphoto

   
 • Inngrepsfri natur

  Inngrepsfri natur

  Det er en vanlig oppfatning at Norge har store, relativt urørte naturområder. En økende utnyttelse av naturressursene har imidlertid ført til at den inngrepsfrie naturen er under stadig større press.  

 • Bjørn

  Bjørn

  Det er beregnet at det ble født sju bjørnekull i 2013, dette er regnet ut ved å bruke informasjon fra DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hårprøver.

   

   
 • Miljøgifter i Arktis

  Miljøgifter i Arktis

  Isbjørnen spiser selspekk. Dette gjør den sårbar for fettløselige miljøgifter. PCB-nivåene hos isbjørn er høyere enn hos andre arktiske arter.

   
 • Truede arter

  Truede arter

  Truede arter er plante- og dyrearter som er står i fare for å bli utryddet, ofte på grunn av menneskelig aktivitet. Den nasjonale rødlista gir den offisielle oversikten over truede arter i Norge. Det fins også en global rødliste.  

 • Bygdøy kulturmiljø

  Bygdøy - fredet kulturmiljø

  Kulturmiljøet på Bygdøy i Oslo har stor variasjon av natur- og landskapstyper med rikholdige og godt bevarte kulturspor. Kulturmiljøet ble fredet i 2012.  

Ti moskuser felt i Lesja miljødirektoratet.no

23.04 Statens naturoppsyn (SNO) har avlivet ti moskuser i Lesja kommune etter at Miljødirektoratet fattet vedtak om felling. Dyrene hadde etablert seg utenfor det definerte kjerneområdet for moskus.

Opnar for felling av to ulvar i Hedmark miljødirektoratet.no

22.04 Miljødirektoratet gjev løyve til å felle to ulvar i kommunane Ringsaker, Hamar, Løten og Stange.

Togradersmålet krever umiddelbar snuoperasjon miljødirektoratet.no

15.04 Vinduet for å kunne unngå de farligste klimaendringene er i ferd med å lukkes. Verden er allerede 0,85 grader varmere enn i førindustriell tid. I løpet av de neste 15 årene må vi redusere utslippene raskt og mye for å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Det krever utslippskutt i alle samfunnssektorer. Hvordan dette kan gjøres,...

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Kampen om strandsona rogaland.miljostatus.no

01.08 I 2011 var i gjennomsnitt 30,6 % av arealet i 100-metersbeltet i Rogaland utbygd. I Ryfylkefjordane er store område beslaglagt av oppdrettsanlegg.

Mye flått hos sjøfugl svalbard.miljostatus.no

01.08 Forskere har funnet uvanlig mye flått hos fugler på Svalbard i sommer. Flåttfunnene er gjort i fuglefjellet Ossian Sars, det største fuglefjellet i Kongsfjorden på Svalbard.