• Stillheit i naturen

  Stillheit i naturen

  Stillheita i naturen og fråværet av støy er viktig for helsa og livskvaliteten til mange. Samtidig blir det stadig meir menneskeskapt støy. Vi treng meir kunnskap om stille område og om plager frå støy i friluftsområde i Noreg.  

 • Gamle hus, energisparing og miljø

  Gamle hus, energisparing og miljø

  Gamle hus har mange kvaliteter som det er viktig å ta vare på, også i et miljøperspektiv.  

 • Radioaktivitet i sopp

  Radioaktivitet i sopp

  Noen sopparter i områder med mye radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken kan inneholde forholdsvis mye radioaktiv forurensning. Det radioaktive stoffet cesium-137 har en halveringstid på 30 år og finnes derfor fortsatt i jorda.  

 • Våtmarksområder

  Våtmarksområder

  Våtmarkene er verdifulle områder. De utgjør et hjem for et mangfold av vakre og sjeldne arter som er avhengige av de spesielle betingelsene som skapes der land og vann møtes.  

 • Allemannsretten

  Allemannsretten

  Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir oss mange muligheter. Vi kan både ferdes og overnatte i naturen og høste av den.  

 • Kjempebjørnekjeks

  Kjempebjørnekjeks

  Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) er en fremmed art som kan etablere store bestander som endrer vegetasjonens struktur og fortrenge de arter som finnes naturlig på stedet.  

 • Truede arter

  Truede arter

  Truede arter er plante- og dyrearter som er står i fare for å bli utryddet, ofte på grunn av menneskelig aktivitet. Den nasjonale rødlista gir den offisielle oversikten over truede arter i Norge. Det fins også en global rødliste.  

Ny film for skolen om klima og økosystem Miljødirektoratet.no

20.10 Økosystemene har alltid vært i endring, men nå påvirkes miljø- og klima så mye av oss mennesker at planter og dyr får problemer med å tilpasse seg. Vil du lære mer om hva som er i ferd med å skje, kan du se film om økosystemer i endring på www.klimafilm.no

Norge på vei mot lavutslippssamfunnet Miljødirektoratet.no

14.10 Miljødirektoratet har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for hvordan vi kan omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Direktoratet har identifisert klimatiltak i hver sektor som kan iverksettes, for å redusere klimagassutslippene på kort og lang sikt. Utredningen viser at det er mulig for Norge å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Ny FN-rapport om verdens naturmangfold Miljødirektoratet.no

06.10 FN-rapporten "Global Biodiversity Outlook 4" ble lansert under dagens oppstart av det internasjonale partsmøtet for landene som er tilsluttet konvensjonen for biologisk mangfold. Konklusjonen er tydelig: Tapet av natur, arter og økosystemer fortsetter. Det gjenstår betydelig innsats for at verden skal nå målene som er satt for 2020.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?

Droner kartlegger ungskog i Ringsaker Fylkesmannen i Hedmark

18.08 Droner brukes i en nyskapende, unik masteroppgave i skogbruk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.