• Allemannsretten

  Allemannsretten

  Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir oss mange muligheter. Vi kan både ferdes og overnatte i naturen - og høste av den.  

 • Radioaktivitet i sopp

  Radioaktivitet i sopp

  Noen sopparter i områder med mye radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken kan inneholde forholdsvis mye radioaktiv forurensning. Det radioaktive stoffet cesium-137 har en halveringstid på 30 år og finnes derfor fortsatt i jorda.  

 • Edelkreps

  Edelkreps

  Det totale antallet edelkreps i Norge har gått kraftig ned, og arten er i dag ansett som sterkt truet. Edelkrepsbestandene er likevel høstbare, og fiske etter edelkreps er nå åpent fram til midten av september.

   
 • Bygdøy kulturmiljø

  Bygdøy - fredet kulturmiljø

  Kulturmiljøet på Bygdøy i Oslo har stor variasjon av natur- og landskapstyper med rikholdige og godt bevarte kulturspor. Kulturmiljøet ble fredet i 2012.  

 • Kjempebjørnekjeks

  Kjempebjørnekjeks

  Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) er en fremmed art som kan etablere store bestander som endrer vegetasjonens struktur og fortrenge de arter som finnes naturlig på stedet.  

 • Truede arter

  Truede arter

  Truede arter er plante- og dyrearter som er står i fare for å bli utryddet, ofte på grunn av menneskelig aktivitet. Den nasjonale rødlista gir den offisielle oversikten over truede arter i Norge. Det fins også en global rødliste.  

 • Badevannet i Europa

  Badevannet i Europa

  I Europa finnes et enormt mangfold av vakre strender og badeplasser. 95 prosent av badestrendene i EU-landene overholdt EUs minimumskrav til badevannskvalitet i 2013.  

 • Konsekvenser av klimaendringer

  Konsekvenser av klimaendringer

  Klimaendringene vi har sett de siste tiårene har hatt virkninger på natur og mennesker på alle kontinenter og hav. FNs klimapanel (IPCC) la fram ny dokumentasjon på dette 31. mars.

   
 • Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet

  Overvåking av miljøtilstanden i Barentshavet

  En fersk statusrapport viser at det er overveiende gode forhold for flere fiskebestander i Barentshavet. Situasjonen er ikke like lys for sjøfuglen. Bestandene minker, og flere sjøfuglarter rammes av miljøgifter og marint søppel.

   

Radioaktivitet i planter, sopp og lav Statens strålevern

20.08 Tsjernobyl-ulykken førte til at lav fikk mye radioaktiv forurensning direkte fra nedfallet. Nå er den forurensede laven i stor grad beitet ned. Sopp i forurensede områder inneholder generelt mer radioaktivitet enn planter. Dette øker nivåene i dyr som spiser sopp.

Ni bjørner kan felles i lisensfellingsperioden Miljødirektoratet.no

20.08 Ni bjørner kan felles under høstens lisensfelling i Norge etter at rovviltnemnda i Oppland har fastsatt en kvote på to bjørner og Miljødirektoratet har fastsatt kvoter på til sammen sju bjørner i fire andre regioner.

Fjerner lakseparasitt fra Rauma-regionen for godt Miljødirektoratet.no

11.08 Lykkes vi nå med bekjempelsen av parasitten Gyrodactylus salaris, betyr det slutten på et over 30 år langt laksemareritt i Romsdalen. Nesten alle laksebestandene i Rauma-området er regnet som utryddet. 13. august starter siste etappe i behandlingen av de smittede vassdragene.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?

Droner kartlegger ungskog i Ringsaker Fylkesmannen i Hedmark

18.08 Droner brukes i en nyskapende, unik masteroppgave i skogbruk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.