• Arter

  Arter

  Det er registrert 44 000 arter i norsk natur, men det reelle tallet er nok høyere. Hva er en fremmed art – og hva er en fremmed skadelig art? Hvilke arter er ansvarsarter og hva innebærer det at en art er av nasjonal forvaltningsinteresse? Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no

   
 • Klima i Norge

  Klima i Norge

  I 2014 var temperaturen i Norge omtrent 2,2°C over normalen. Det er det høyeste som er målt siden 1900.

   
 • Lokal luftforurensning

  Lokal luftforurensning

  Luftkvaliteten i Norge har blitt bedre de siste 20 årene. Lokal luftforurensning er likevel fortsatt et problem i flere byer, og nasjonale mål for lokal luftkvalitet ble ikke nådd i 2013.  

 • Røros bergstad og Circumferensen

  Røros bergstad og Circumferensen

  Røros bergstad ble innskrevet på verdensarvlisten i 1980. En utvidelse av verdensarvområdet, Circumferensen, ble innskrevet i 2010. Nå står både selve bykjernen, dens bebyggelse og store områder rundt bergstaden på listen.

   
 • Klima i endring

  Klima i endring

  Miljøstatus.no har samlet den nyeste kunnskapen om klimaendringene. Heftet "Klima i endring" oppsummerer de viktigste funnene i de tre delrapportene fra FNs klimapanels femte hovedrapport.  

 • Farlige stoffer i leker

  Farlige stoffer i leker

  Barn er spesielt sårbare for kjemikalier, og små barn kan være ekstra utsatt fordi de ofte putter ting i munnen. Innholdet av farlige stoffer i leker er derfor strengt regulert i Norge.  

 • Farlig avfall

  Farlig avfall

  Det aller meste av det farlige avfallet i Norge blir forsvarlig behandlet. I 2013 ble nesten 1,3 millioner tonn farlig avfall levert til godkjent behandling.   

Sjekk miljøet der du er

Miljøkart på mobil

Artene vi må ta mest hensyn til Miljødirektoratet.no

23.02 Miljødirektoratet har lansert en oversikt over arter som det er spesielt viktig at myndigheter og næringsliv tar hensyn til i forvaltningen av arealer og natur i Norge.

Klimaendringer tar livet av livsviktig tare Miljødirektoratet.no

13.02  Sukkertareskogene sliter når det regner mer. Samtidig tålte de sommerens høye vanntemperaturer overraskende godt, viser nye undersøkelser.

Historiske data bekrefter at havet blir surere Miljødirektoratet.no

04.02 Det har blitt mye mer menneskeskapt karbon i Norskehavsbassenget og Grønlandshavet de siste tretti årene. Historiske overvåkingsdata viser at konsentrasjonen har økt på de fleste dyp i alle de undersøkte delene av våre nordiske havområder.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?

Droner kartlegger ungskog i Ringsaker Fylkesmannen i Hedmark

18.08 Droner brukes i en nyskapende, unik masteroppgave i skogbruk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.