• Sjøtemperatur i Nordsjøen og Skagerrak

  Sjøtemperatur i Nordsjøen og Skagerrak

  Milde vintre og varme somre fra slutten av 1980-tallet har gitt en temperaturøkning i Nordsjøen og Skagerrak, men økningen har flatet noe ut det siste tiåret. 

   
 • Planteplankton i Skagerrak

  Planteplankton i Skagerrak

  De senere årene, og spesielt de siste ti årene, har det vært en reduksjon i mengden planteplankton i Skagerrak. Årsaken er mest sannsynlig reduserte tilførsler av næringssalter til dette havområdet.

   
 • Nordsjømakrell

  Nordsjømakrell

  Fiskeri og dårligere miljøforhold førte til et sammenbrudd for nordsjømakrellen på 1970-tallet. Fortsatt er gytebestanden svært lav. Innvandring av sørlig og vestlig makrell gjør at Nordsjøen-Skagerrak fortsatt er et viktig gyte-, oppvekst og beiteområde for makrellen.

   
 • Ærfugl i Nordsjøen og Skagerrak

  Ærfugl i Nordsjøen og Skagerrak

  Hekkebestanden av ærfugl økte sterkt langs Skagerrakkysten fram til ca. 2005, men har gått tilbake i de fleste fylker etter dette, unntatt i Oslo og Akershus.

   
 • Sårbare og truede arter og naturtyper i Nordsjøen og Skagerrak

  Sårbare og truede arter og naturtyper i Nordsjøen og Skagerrak

  I dag er lomvi, ål, pigghå, storskate, klappmyss, blålange, vanlig uer, brugde og krykkje vurdert som kritisk truet eller sterkt truet i Nordsjøen og Skagerrak. Også sukkertareskog i Skagerrak er vurdert som truet. 

   
 • Forurensning i blåskjell i Nordsjøen

  Forurensning i blåskjell i Nordsjøen

  Blåskjell langs kysten fra Østfold til Sogn og Fjordane er stort sett lite forurenset av miljøgifter. I den grad forskerne ser noen trend for de siste 32 årene går den mot mindre forurensning.

   
 • Utslipp fra kjernekraftindustri til Nordsjøen og Skagerrak

  Utslipp fra kjernekraftindustri til Nordsjøen og Skagerrak

  Utslipp fra kjernekraftindustrien i Europa kan føres til norske havområder med havstrømmer. Utslippene fra Sellafield i Storbritannia har blitt redusert de siste årene, noe vi også kan se når vi måler nivåene av radioaktivitet i havvann og tang i langs norskekysten. 

   

Født for få bjørn, gaupe og ulv Miljødirektoratet.no

28.05 Bestandsmålene for bjørn, gaupe og ulv er ikke nådd i 2014. Det viser en statusoversikt som Rovdata har sendt til Miljødirektoratet.

Dvergålegras blir prioritert art Miljødirektoratet.no

28.05 Dvergålegras er en sterkt truet plante som finnes i grunne våtmarksområder. Den er nå vedtatt som en prioritert art etter naturmangfoldloven. Det betyr at det blant annet blir forbudt å fjerne eller plukke den.

Varmere i Nordsjøen og Skagerrak Miljødirektoratet.no

19.05 Nordsjøen og Skagerrak er stort sett i god tilstand. Samtidig er det noen bekymringsfulle endringer, som høyere havtemperatur, som kan få stor betydning for hele økosystemet i havområdet.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Klart for høring om Jomfruland nasjonalpark Fylkesmannen i Telemark

28.05 124 905 mål i Kragerø og to landskapsvernområder på Stråholmen foreslås vernet som Jomfruland nasjonalpark.

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?