• Miljøstatus i Europa

  Miljøstatus i Europa

  Fram mot 2050 vil verdens befolkning øke fra sju til ni milliarder mennesker, og middelklassen – som er de som forbruker mest ressurser og utfordrer miljøet - kan vokse fra to til fem milliarder. Behovet for mat, energi og materialer vil øke...  

 • Europa står overfor nye miljøutfordringer

  Europa står overfor nye miljøutfordringer

  Europeiske miljøpolitiske tiltak har vist seg å være effektive når det gjelder å håndtere lokale, regionale og kontinentale miljøbelastninger. Noen av de miljø- og klimautfordringene vi står overfor i dag, skiller seg imidlertid fra dem vi har kla...  

 • Miljøet påvirker helsen vår

  Miljøet påvirker helsen vår

  Til tross for klare forbedringer de siste tiårene, er miljørelaterte helseutfordringer fortsatt betydelige. I tillegg til velkjente problemer som luftforurensning, vannforurensning og støy, dukker det opp nye helseproblemer - blant annet knyttet t...  

 • Globale megatrender

  Globale megatrender

  Globalisering og nye globale trender innebærer at miljøforhold og politikk i Europa ikke kan forstås full ut eller håndteres riktig isolert fra resten av verden. Globale megatrender vil endre framtidige europeiske forbruksmønstre og påvirke det...  

 • Vi må gjøre mer med mindre

  Vi må gjøre mer med mindre

  Europas økologiske fotavtrykk er dobbelt så stort som størrelsen på kontinentets landområde. Vi blir stadig mer avhengig av import for å dekke ressursbehovene våre. Erkjennelsen av at dagens modell for økonomisk utvikling ikke kan opprettholdes på...  

 • Økologisk jordbruk i Europa

  Økologisk jordbruk i Europa

  For å redusere miljøpåvirkningene trenger vi en overgang til et innovativt jordbruk som er mindre avhengig av å tilføre ressurser. Til tross for rask vekst de siste årene, var andelen økologisk jordbruk i Europa fortsatt bare 5,7 prosent av det...  

 • Ressurseffektivitet i Europa

  Ressurseffektivitet i Europa

  Ressurseffektivitet og lavutslippsøkonomi er begreper som har vokst fram i den europeiske politikken, fordi vi ser stadig tydeligere at dagens modell for økonomisk utvikling – basert på stadig økende ressursbruk og skadelige utslipp – ikke kan...  

 • Energiforbruk og fornybar energi i Europa

  Energiforbruk og fornybar energi i Europa

  Fossile brensler bidrar til både klimaendringer og luftforurensning, men er fortsatt den viktigste energikilden i Europa. Det viser at vi må tenke nytt rundt energisystemene våre og bevege oss raskt mot lavutslippssamfunnet.  

Dette er mikroplastverstingene Miljødirektoratet.no

04.03 Miljødirektoratet har kartlagt hvor mikroplasten kommer fra. Den desidert største kilden fra land er bildekk.

50 jerver felt i vinter Miljødirektoratet.no

02.03 Totalt 50 jerver ble felt i årets lisensfellingsperiode. Bestandssituasjonen tilsier at behovet for ekstraordinære uttak kan være noe mindre enn tidligere år.

Artene vi må ta mest hensyn til Miljødirektoratet.no

23.02 Miljødirektoratet har lansert en oversikt over arter som det er spesielt viktig at myndigheter og næringsliv tar hensyn til i forvaltningen av arealer og natur i Norge.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?

Droner kartlegger ungskog i Ringsaker Fylkesmannen i Hedmark

18.08 Droner brukes i en nyskapende, unik masteroppgave i skogbruk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.