• Kulturlandskap

  Kulturlandskap

  Mange kulturlandskap er i ferd med å forsvinne. Det skyldes først og fremst at jordbruket er svært endret i forhold til for 50-100 år siden. Gjengroing er en stor trussel mot naturmangfoldet i kulturlandskapet.

   
 • Kysten

  Kysten

  Norge har en langstrakt kyst med skjærgård og fjordlandskap. Her er det et rikt plante- og dyreliv. Menneskelig aktivitet og klimaendringer truer dette mangfoldet. Det er viktig at den samlede påvirkningen ikke blir større enn det økosystemene kan...  

 • Fremmede skadelige arter

  Fremmede skadelige arter

  Mange av de fremmede artene som finnes i Norge utgjør liten eller ingen trussel mot naturmangfoldet, mens en del gjør stor skade i området de sprer seg til.

   
 • Bjørn

  Bjørn

  Bjørnene i Norge finnes i hovedsak i grenseområdene mot våre Sverige, Finland og Russland. Det er beregnet at det ble født seks bjørnekull i Norge i 2014.

   
 • Miljøstatus i Europa

  Miljøstatus i Europa

  Fram mot 2050 vil verdens befolkning øke fra sju til ni milliarder mennesker, og middelklassen – som er de som forbruker mest ressurser og utfordrer miljøet - kan vokse fra to til fem milliarder. Behovet for mat, energi og materialer vil øke...  

 • Miljøet påvirker helsen vår

  Miljøet påvirker helsen vår

  Til tross for klare forbedringer de siste tiårene, er miljørelaterte helseutfordringer fortsatt betydelige. I tillegg til velkjente problemer som luftforurensning, vannforurensning og støy, dukker det opp nye helseproblemer - blant annet knyttet t...  

 • Globale megatrender

  Globale megatrender

  Globalisering og nye globale trender innebærer at miljøforhold og politikk i Europa ikke kan forstås full ut eller håndteres riktig isolert fra resten av verden. Globale megatrender vil endre framtidige europeiske forbruksmønstre og påvirke det...  

Vigeland-museet fredet Riksantikvaren.no

17.04 Vigeland-museet ble bygd i 1920-årene av Oslo kommune som atelier, bolig og fremtidig museum for billedhuggeren Gustav Vigeland.

Økt kontroll med ferdselsforbud Miljødirektoratet.no

17.04 I en rekke verneområder langs kysten inntrer et forbud mot å gå i land eller ferdes når hekkesesongen starter i disse dager. Miljødirektoratet øker i år kontrollen med ferdselsforbudet.

Norge bidrar til bevaring av europeisk naturmangfold Miljødirektoratet.no

19.03 Miljødirektoratet foreslår 85 verneområder som nye kandidater til Emerald Network, et felles europeisk nettverk for bevaring av natur. Nettverket skal beskytte truete arter og naturtyper i Europa. Norge har et delansvar for å bidra til å bevare den europeiske naturarven.

Tidligere saker

Miljøstatus i fylkene

Aktuelt fra fylkene

Kan SKJAERGARD bli et nytt engelsk ord? Fylkesmannen i Aust-Agder

18.08 Vil Djupedal få drahjelp av sjefen for FNs klimapanel?

Droner kartlegger ungskog i Ringsaker Fylkesmannen i Hedmark

18.08 Droner brukes i en nyskapende, unik masteroppgave i skogbruk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.